• پیش بینی رفتار بازار آهن در سال 1398

    پیش بینی رفتار قیمت آهن آلات به طور کلی وابسته به پارامترهای بسیاری است. به ویژه در ایران با توجه به نوع اقتصاد و نق ...