شرکت مرکز سخت افزار ایران

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار