SAY | کودک مجازی

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • خواب مهم است، مثل هوا

    آدم‌ها همواره در تلاش برای برنده شدن، برای بهتر بودن‌ هستند ولی در واقعیت فقط تعداد کمی از افراد می‌توانند به آنچه م ...