درمان دیسک ایران

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • درمان قطعی دیسک کمر

    درمان قطعی و خانگی دیسک کمر با استفاده از دستگاه کشش nubax trio در حال حاضر امکان پذیر است.