کلیتیک زخم و سوختگی التیام

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی
  • زخم چیست؟ انواع رخم و درمان آن

    یک زخم ممکن است از بسیاری جهات توصیف شود. بوسیله اتیولوژی، موقعیت آناتومیکی، حاد یا مزمن بودن آن، با روش بسته شدن، ب ...