خدمات تاسیسات غرب تهران

صنعت آب و فاضلاب و تاسیسات
  • کار کردن کولر آبی بدون آب

    آیا کولر آبی بدون آب میسوزد؟

    مراقبت و سرویس و تعمیر به موقع کولر آبی بسیار اهمیت دارد.آیا فکر کردید که اگر کولر آبی بدون آب کار کند ممکن است چه ا ...

  • خدمات تاسیسات غرب تهران خدمات تعمیر و سرویس کولر آبی

    تعمیر و سرویس کولر آبی و ترفند های آن

    راه اندازی کولر آبی از کارهایی است که از سالها پیش مردان ایرانی را به پشت بام‌ها می‌کشاند. به‌مرور این کار بیشتر و ب ...