یونی گارد

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته
  • آلودگی هوا به جنین ها هم آسیب می زندا۰

    افزایش سقط جنین در آلودگی هوا

    آلودگی بدون شک یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در جهان است.سرب های موجود در هوا سالانه میلیون‌ها مرگ زودرس را به دنبال دارد ...