سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران

حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و ریلی