اداره کل دامپزشکی استان گلستان

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی