بنیاد علوم کاربردی رازی (RASF)

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی