شرکت پوشش های نانو ساختار

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی