مرکز مشاوره خانواده آویژه

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها
  • خصوصیات یک زن خوب برای ازدواج چیست؟

    شناخت زن خوب برای ازدواج

    زن خوب برای ازدواج از نظر مردها زنی است که علاوه بر مهارت ارتباطی و اجتماعی خوب، اهل معاشرت باشد؛ همچنین زن خوب زنی ...

  • شاخص های ازدواج موفق

    شاخص های ازدواج موفق از نظر روانشناسی پس از پژوهش های گسترده توسط کارشناسان و روانشناسان حوزه ازدواج مشخص شده اند و ...