واحد ترازوی صدراپژوهش

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری