اتاق مشترک ایران و افغانستان

خدمات بازرگانی، صادرات، واردات و گمرکی