نستله

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • تولد بزرگترین سرمایه گذار در تولید غذای کودک

    کارخانه جدید نستله در مکزیک راه اندازی شد

    راه اندازی کارخانه تازه نستله در مکزیک که باعث ایجاد 1500 شغل مستقیم و غید مستقیم در این کشور می شود در نتیجه سرمای ...

  • انتخاب نستله بر مبنای شاخص پایداری داو جونز

    نستله برترین شرکت فعال در صنعت غذا شد

    شرکت نستله به عنوان برترین شرکت فعال در صنعت غذا در شاخص پایداری داو جونز انتخاب شد .در این مطالعه 2500 شرکت فعال در ...