• دوربین اندازه گیری و محاسباتی

    آشنایی صفر تا صد با علم نقشه برداری

    نقشه برداری به علم و هنر تعیین موقعیت‌های مکانی و تعیین فاصله و زوایای موجود در آنها و در نهایت تلفیق، تحلیل و مدیری ...