• اهمیت و نقش مشاوره کودک

    بازه‌ی سنی کودکان، دوران مهمی است که شکل‌گیری شخصیت و رفتارهای اجتماعی آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. مشکلات روانی، اج ...

  • خیانت و حال فرد بعد از آن

    خیانت می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روان و حال فرد داشته باشد. وقوع خیانت می‌تواند باعث افزایش استرس، اضطراب، افت اعتماد ...