صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)

سایر صنایع مربوط به فناوری‌های پیشرفته