صنایع پزشکی تک نوع خاورمیانه

صنعت دارو، درمان و بهداشت، پزشکی، دندانپزشکی و بیمارستانی