اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960522257307515

سامانه ارتباطی دانشجویان، ناشران و اساتید رونمایی شد

کد: 13960522257307515

https://goo.gl/ivR7uk

، تهران , (اخبار رسمی): سادنا، سامانه ارتباطی دانشجویان، ناشران و اساتید، با مشارکت ناشران معتبر دانشگاهی و اعضای هیئت‌علمی و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین آموزشی رونمایی شد.

سامانه ارتباطی دانشجویان،ناشران و اساتید با تایید انجمن ناشران دانشگاهی
سامانه ارتباطی دانشجویان، ناشران و اساتید رونمایی شد

سامانه سادنا که در حوزه خدمات آموزشی و دانشگاهی ارائه می‌شود، با نیازسنجی بازار توانسته است ویژگی‌های تازه‌ای نظیر محتوای الکترونیک آموزشی برای کتاب‌های دانشگاهی را ارائه کند

 به گزارش روابط عمومی سامانه سادنا، مهدی سعیدی کیا، مجری سامانه سادنا، با اعلام این خبر گفت: این محصول که در حوزه خدمات آموزشی و دانشگاهی ارائه می‌شود، با نیازسنجی بازار توانسته است ویژگی‌های تازه‌ای نظیر محتوای الکترونیک آموزشی برای کتاب‌های دانشگاهی را ارائه کند، تا این خدمت تازه امکان یاددهی و یادگیری بیشتر در کلاس‌های درسی را برای استادان و دانشجویان فراهم کند.

سعیدی کیا افزود: سادنا با مشارکت ناشران معتبر دانشگاهی و اعضای هیئت‌علمی و با بهره‌گیری از متدولوژی و فناوری‌های نوین آموزشی آزموده‌شده در مجامع علمی تراز اول جهان، با هدف تسهیل‌ فرآیند و محتوای آموزش به ارائه خدمات آموزشی مکمل کتب و دستیار استاد همچون کلاس آموزش مجازی، برگزاری آزمون آنلاین، محیط ارتباط مجازی، اینفوگراف و محتوای مالتی مدیا و ... می‌پردازد.

او تولید این محصول را نتیجه چند سال فعالیت خود در حوزه نشر و دانشگاه دانست و گفت: این سامانه از ابتدای سال تحصیلی جاری به صورت گسترده آماده خدمت‌‌رسانی به استادان و دانشجویان است. 

در این راستا، همایش خصوصی یک روزه برای ناشران دانشگاهی عضو سامانه سادنا در 24 مردادماه در باغ کتاب تهران برگزار خواهد شد.

برای دریافت اطلاغات بیشتر در مورد نحوه کارکرد و خدمات سامانه سادنا این لینک را مشاهده کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سادنا

کتاب پلاس، ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﻰ از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﻋﻀﺎى هیأت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و با همکاری انجمن ناشران دانشگاهی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‌های ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى روز آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺪرن در کنار کتاب‌های دانشگاهی راه‌اﻧﺪازى ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮى از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى آﻣﻮزﺷﻰ و ﻓﻨﺎورى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﺷﺮان ﺗﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﮑﻤﻞ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ اﻗﺪام ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]