اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13970215294327515

کتاب پلاس جشنواره «من دوستدار کتابم» را برگزار کرد

کد: 13970215294327515

https://goo.gl/JAHfdM

، تهران , (اخبار رسمی): جشنواره «من دوستدار کتابم» با همت «کتاب پلاس» و با حمایت مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و تعدادی از ناشران دانشگاهی به منظور ترویج کتاب و کتابخوانی برگزار شد.

کتاب پلاس جشنواره «من دوستدار کتابم» را برگزار کرد
کتاب پلاس جشنواره «من دوستدار کتابم» را برگزار کرد
کتاب پلاس جشنواره «من دوستدار کتابم» را برگزار کرد
کتاب پلاس جشنواره «من دوستدار کتابم» را برگزار کرد
کتاب پلاس جشنواره «من دوستدار کتابم» را برگزار کرد
کتاب پلاس جشنواره «من دوستدار کتابم» را برگزار کرد

هدف این جشنواره که در سی ویکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شده است، فرهنگ‌سازی برای ممانعت از کپی غیرقانونی و تشویق اساتید و دانشجویان به استفاده از کتاب اصلی به عنوان منبع درسی به جای جزوه است.

همچنین تیم کتاب پلاس با حضور در خوابگاه‌های دانشجویی و با پخش بروشور جشنواره «من دوستدار کتابم» دانشجوها را به حضور در نمایشگاه و خرید کتاب تشویق کرد.

در این جشنواره بیش از 30 شرکت و موسسه به عنوان حامیان کتاب به ارایه خدمات ویژه به خریداران کتاب دانشگاهی پرداختند و بازدیدکنندگان با خرید کتاب‌هایی که برچسب جشنواره داشتند و ثبت آن‌ها در سایت جشنواره ضمن استفاده از امکانات، امتیازات و تخفیف‌های حامیان در قرعه‌کشی یک عدد گوشی همراه شرکت داده شدند.

کتاب پلاس روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت ماه در محل غرفه خود در نمایشگاه کتاب تهران برنده این قرعه‌کشی را معرفی و هدیه او را تقدیم کرد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سادنا

کتاب پلاس، ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﺟﻤﻌﻰ از ﻧﺎﺷﺮان ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﻋﻀﺎى هیأت ﻋﻠﻤﻰ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و با همکاری انجمن ناشران دانشگاهی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی‌های ﺟﺎﻣﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﻰ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎى روز آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎ و ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎى ﻣﺪرن در کنار کتاب‌های دانشگاهی راه‌اﻧﺪازى ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮى از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺪوﻟﻮژى آﻣﻮزﺷﻰ و ﻓﻨﺎورى ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﺷﺮان ﺗﺮاز اول ﺟﻬﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﮑﻤﻞ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب درﺳﻰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ اﻗﺪام ﻣﻰ‌ﻧﻤﺎﯾﺪ.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]