اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 140002215128816345

درخواست عدم تمکین از طرف مرد چگونه صادر می شود؟

کد: 140002215128816345

https://bit.ly/33MJmLJ

، (اخبار رسمی): در تمکین عام، زن باید در منزلی که شوهر صلاح می‌داند و در شأن او است سکونت کند و بدون اجازه شوهر خانه خود را حتی برای رفتن به منزل پدر مادر خود، ترک نکند. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”.

تمکین د‌و بخش د‌ارد‌. تمکین عام و خاص که مفهوم تمکین خاص اطاعت از نیازهای غریزی مرد‌ از طرف زن و مفهوم تمکین عام، فرمانبرد‌اری د‌ر تمام امور کلی زند‌گی از طرف زن که موظف به پیروی از شوهر است. همه ما می‌د‌انیم تمکین غالبا برای زنان به کار می‌رود‌ اما آیا این باعث شد‌ه که بگوییم عد‌م تمکین مرد‌ وجود‌ ند‌ارد‌؟

 تمکین

زمان که زن و مردی به عقد نکاح هم در می آیند، باید وظایفی را به صورت متقابل به عهده گرفته و به خوبی آن را انجام دهند که یکی از این وظایف متقابل، تمکین می باشد . تمکین در اصطلاح حقوقی به معنای اطاعت کردن است. اصولا زمانی که از تمکین صحبت می شود، منظور آن است که زن باید از شوهر خود حرف شنوی داشته باشد و در امور کلی مربوط به زندگی زناشویی با وی هماهنگ باشد. با این حال الزام به تمکین را نمی توان تنها به عنوان تکلیف زن تلقی کرد ؛ لذا حسن معاشرت مرد در طول زندگی با همسر و بر طرف کردن نیازهای وی نیز به نوعی تمکین از طرف مرد تلقی می شود که خوشبختانه در قانون راهکارهایی برای تمکین از طرف مرد نیز پیش بینی شده است .

 انواع تمکین

 تمکین عام در تمکین عام، زن باید در منزلی که شوهر صلاح می‌داند و در شأن او است سکونت کند و بدون اجازه شوهر خانه خود را حتی برای رفتن به منزل پدر مادر خود، ترک نکند. ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی مقرر می‌دارد “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد”.

همچنین با همسر خود خوش رفتار باشد و به طور کلی ریاست مرد را بپذیرد و از او اطاعت کند، چراکه ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی بیان می‌دارد “در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است”.

البته زن موظف نیست دستوراتی از مرد که خلاف قانون یا عرف یا شرع باشد را اطاعت کند، مانند آن که شوهر از زن بخواهد روزه نگیرد یا تمام اموال خود را به او منتقل نماید و

تمکین خاص مراد از این تمکین برقراری رابطه جنسی و همبستر شدن با شوهر و رد نکردن درخواست او بدون عذر موجه است (البته رابطه جنسی متعارف)، پس این تمکین همان تمکین جنسی می‌باشد.

عدم تمکین مرد طبق نوشته دادسان بارها در زندگی مشترک افراد دیده می شود که مرد زندگی مشترک را ترک می کند یا با همسرش حسن رفتار ندارد و یا نفقه او را نمی پردازد و یا به همسرش وفادار نیست و مثال هایی از این دست، که در این خصوص باید گفت در قانون و رویه چیزی تحت عنوان درخواست عدم تمکین از طرف مرد و الزام او به ادامه زندگی مشترک وجود ندارد.

با این حال، اگر چه الزام به تمکین شوهر تحت این عنوان غیر ممکن است، اما زوجه راهکارهایی در این خصوص خواهد داشت که تا حد زیادی در رابطه با الزام به تمکین مرد مثمر ثمر می باشند.

 مطالبه نفقه

در عقد دائم مرد مکلف شده است که به همسر خود نفقه دهد . حال اگر مرد از پرداخت نفقه به زن امتناع کند، زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و دادخواست مطالبه نفقه دهد.

  ترک انفاق

 در صورتی که مرد، زن را از منزل مشترک بیرون کرده باشد و از زندگی مشترک با زن امتناع کرده باشد ، زن این امکان را خواهد داشت که به جرم ترک انفاق از شوهر شکایت کند.

 حق طلاق

در صورتی که خود مرد؛ زندگی مشترک خانوادگی خود را ترک کرده باشد ، زن می تواند ادعای عسر و حرج نماید که در این صورت قاضی با ملاحظه شرایط تمکین مرد، ممکن است حکم طلاق زن را صادر نماید.

بنابراین ، با توجه به راهکارهای ارائه شده، زن می تواند با تدارک راهکار مناسب جایگزین دعوای الزام به تمکین شوهر ، از مزایای آن همچون پرداخت نفقه و یا به دست آوردن حق طلاق استفاده کند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

حقوقی و قانون