اطلاعات تماس
  • 093549*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140005315391717075

امضای تفاهمنامه همکاری بین شرکت تمدن پارس و دانشگاه بین المللی نورث وست

آیا باید منتظر برداشتن گامی بلند در صنعت گردشگری بود؟

کد: 140005315391717075

https://bit.ly/2XMuGfH

، (اخبار رسمی): شرکت تمدن پارس با نام تدکلاس مجری دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری می باشد و با امضاء این تفاهمنامه برای ورود تجارب بین المللی در حوزه گردشگری برنامه ریزی نموده است

آیا باید منتظر برداشتن گامی بلند در صنعت گردشگری بود؟
امضاء تفاهم نامه همکاری بین تمدن پارس و دانشگاه نورث وست برای دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری

دانشگاه نورث وست یک دانشگاه نسل پنجم هست و فعالیت بدون مرز دارد یعنی پراکنش جغرافیایی آن در حال حاضر از چین و هند و خاورمیانه هست تا اروپا و شمال آفریقا

به گزارش روابط عمومی شرکت تمدن پارس این تفاهمنامه در روز 15 مرداد سال جاری انجام شده است و هدف از آن بالا بردن کیفیت در حوزه آموزش گردشگری در ایران و انتقال تجارب از خبرگان این صنعت  به داخل است.

حمید قنبری کاتب مدیر توسعه شرکت تمدن بوم پارس (تمدن پارس) لزوم امضاء این تفاهمنامه را اینگونه توضیح داد:

هدف از انعقاد این تفاهنمامه ایجاد کانال ارتباطی با اساتید و خبرگان حوزه گردشگری در سطح بین الملل هست که در نهایت منجر به  انتقال تجربه جهت توسعه می شود همانطور که مطلع هستید گردشگری یکی از صنایعی بود که بعد از شیوع کرونا دچار آسیب های جدی شد به همین دلیل همه اساتید معتقدند مهارت هایی که یک مدیر تاسیسات گردشگری در ایام بعد از کرونا باید بداند بسیار متفاوت تر از مهارت هایی هست که تا بحال میدانسته و این لزوم تغییر در آموزش هم در سطح محتوا و هم در سطح روش را نشان می دهد و بدین منظور تصمیم مدیران شرکت تمدن بوم پارس گرفتند تا با مراکز بین المللی جهت ارتقاء آموزش در این دو سطح رایزنی داشته باشیم و نتیجه این رایزنی امضاء این قرارد همکاری بود"

وی در ادامه به حوزه فعالیت های شرکت تمدن پارس پرداخت:

 در شرایط کنونی شرکت در سه حوزه آموزش، پژوهش و مشاوره فعالیت دارد که در بخش آموزش با نام تدکلاس فعالیت می کند، دوره های آموزش تدکلاس پیرامون مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری، تاسیسات اقامتی، دوره ای راهنمایان گردشگری، دوره های تخصصی غذا و نوشابه همچنین مهمانپذیری و تشریفات و طبیعتگردی می شود.

در بخش مشاوره نیز برای توسعه و تجهیز تاسیسات گردشگری از جمله واحدهای اقامتی یا پذیرایی همچنین بخش توسعه بازار  و یا مشکلات حقوقی این مراکز  فعالیت داریم.

در بخش پژوهش نیز  برای توسعه گردشگری در مناطق، شهرها و استانها فعالیت داریم."

دکتر غلامرضا محمدزاده دانشگاه بین المللی نورث وست را اینطور معرفی کرد، لازم بذکر است وی یکی از مدیران اصلی این دانشگاه نیز می باشد:

 دانشگاه نورث وست یک دانشگاه نسل پنجم هست و فعالیت بدون مرز دارد یعنی پراکنش جغرافیایی آن در حال حاضر از چین و هند و خاورمیانه هست تا اروپا و شمال آفریقا و نوع مدیریت آن بصورت ستادی می باشد که متناسب با جغرافیای هر منطقه است"

دکتر محسن اکبرپور مدیر آموزش و پژوهش شرکت تمدن پارس در خصوص ویژگی های بارز این مجموعه به موارد زیر اشاره کرد:

 در حال حاضر شرکت تمدن پارس در بخش آموزش بیشترین تنوع استاد را دارد بطور مثال تمامی اساتید مولف در کتاب مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری جزو مدرسان برجسته این مجموعه هستند، مزیت دیگری که شرکت تمدن بوم پارس دارد بخش تحقیق و توسعه آن است که جای خالی آن در صنعت گردشگری وجود داشت به نحوی که درحال حاضر بیشتر رویدادهای مجازی یا غیر مجازی در صنعت گردشگری پسا کرونا به سیستم ها میپردازند نه نیازها درصورتی که این نیاز بازار هست که باعث شکل گیری داد و ستد می شود"

از امیر مرشدی مدیر روابط بین الملل دانشگاه درخصوص دانشگاه های نسل پنجم سوال کردیم که نکات قابل توجهی را بیا ن کرد:

دانشــگاه بین المللی نــورث وســت، در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک دانشــگاه نســل پنجمــی، مشــغول بــه فعالیــت اســت و برنامه ریــزی و اهدافــش را در همیــن راســتا تدویــن کــرده اســت در دانشـگاه های نسل پنجــم هدفگــذاری برمبنــای توانمند سازی جامعــه و برنامه ریزی ها در جهت آماده ســازی ورود افــراد بــه اجتمــاع و بــازار کار است ، در این بین توجـه ویــژه دانشــگاه بــه ســمت خروجــی کیفــی و توانمندســازی دانشــجویان و همچنین بــه ســمت عمومـی کــردن دانــش سـوق پیـدا کـرده اسـت.  در دانشــگاه های نســل پنجــم، تمرکــز بــر روی افزایش مهارت در  سطوح مختلــف افــراد جامعــه قــرار گرفتــه اســت کــه افراد حتــی بتواننــد در بازه هــای زمانــی کوتاه تــر بــرای جــذب بــه بــازار کار آمــاده شــوند.  بــه نوعــی ایــن دوره هــای آموزشــی دانشگاهی از انحصـار نخبـگان خـارج شـده تـا افـرادی کـه توانایــی محــدودتری دارنــد و بــه دنبــال مشــاغل سـاده تری هسـتند نیـز بتواننـد بـا اسـتفاده از  مهارتــهای هدفمندی کــه در ایــن نــوع دانشــگاهها کســب میکننــد جــذب بــازار کار شــوند. در حــال حاضــر بــا توجــه بــه جهانــی شــدن و رقابتهــای بین المللــی، ارتقــا ســطح ملـی در تمامی حوزه ها  اهمیـت زیـادی پیـدا کـرده اسـت. بـا تکیــه بــر دارایی هــای غیــر ملموســی مثــل دانــش و ســرمایه های اجتماعــی بــه عنــوان کلیدی تریـن محور موتــور توســعه بایــد از آنهــا اســتفاده کنیــم. آمــوزش عالــی قاعدتــا در حــال حاضــر بــه ســمت حرفــه ای شــدن، حرکــت میکنــد. حرفه ای  شــدن بـه ایـن معنـا کـه افـراد توانمنـدی را آموزش دهیـم تـا در هـر جایگاهـی کـه حضـور دارنـد، توانایــی و مهارت کافــی برای ارائــه خدماتشــان را داشــته باشــند."

امید است با امضاء این تفاهمنامه از ظرفیت ها و تجارب بین المللی آموزش استفاده شود و شاهد برداشتن گامی بلند در  صنعت گردشگری باشیم.

 

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

تمدن پارس

تمدن پارس یک شرکت غیر دولتی برای توسعه در صنعت گردشگری می باشد که در حوزه آموزش گردشگری و پژوهش و مشاوره در این صنعت فعالیت می کند و مجری دوره آموزش مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری در ایران می باشد.

اطلاعات تماس
  • 093549*****
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

گردشگری و میراث فرهنگی