طراحی سایت نوتریکا

سایر فعالیت‌های خدماتی
 • کاربرد روابط ریاضی در طراحی سایت

  اگر طراحی سایت را به صورت حرفه ای دنبال می کنید، بد نیست با روابط ریاضی در طراحی سایت و تاریخچه آن در این حرفه از گذ ...

 • هر سایت از چه بخش هایی تشکیل شده است

  بخش‌های مختلف یک سایت را بشناسید

  بخش‌های مختلف یک سایت که در طراحی سایت از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند را بیشتر بشناسید.

 • عوامل وحدت در طراحی سایت (بخش سوم)

  ترازبندی و سازگاری چه نقشی در سایت دارد

  بعد از رنگ و تداوم و تکرار در طراحی سایت، ترازبندی، سازگاری و نزدیکی از عوامل وحدت در طراحی سایت است که ارتباط تنگات ...

 • 6 عامل مهم در طراحی سایت

  هدف از به کارگیری عوامل وحدت در طراحی سایت، ایجاد ارتباط و لینک میان بخش های مختلف بصری سایت است.