پژوهشگاه فضایی ایران

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی