شبکه راه پرداخت

انتشارات، رسانه و کتاب
  • شماره چهارم عصر تراکنش ابتدای شهریورماه منتشر می‌شود

    سومین شماره ماهنامه عصر تراکنش منتشر شد

    ماهنامه عصر تراکنش اولین نشریه چاپی فین‌تک ایران است؛ فین‌تک یعنی کاربرد نوآورانه فناوری در ارائه خدمات مالی. این نش ...