اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395042063995498

درزمینه اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی صورت گرفت

همکاری جایکای ژاپن باایران

کد: 1395042063995498

http://goo.gl/C5VL2Z

، تهران , (اخبار رسمی): جایکای ژاپن( JICA) درزمینه اجرای برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی درقالب قراردادهای مبتنی برعملکرد دردو ساختمان اداری و وزارت اقتصاد و شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با سابا همکاری می کند

مشارکت جایکا ژاپن باایران

به گزارش روابط عمومی سازمان بهره وری انرژی ایران(سابا)به منظورکمک به تسهیل فرایند اجرای راهکارهای مدیریت انرژی درقالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد، وزارت نیرو با همکاری شرکت های خدمات انرژی و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) ساختمان های اداری وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی و ساختمان راهبردی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با ایران همکاری می کند

براساس این گزارش:ازآنجایی که ظرفیت بالایی با اجرای قرارداد های مبتنی برعملکرد درطرح های بهینه سازی و مدیریت انرژی درکشور وجود دارد وزارت نیرو با همکاری شرکت های خدمات انرژیESCO)) و آژانس همکارهای بین المللی ژاپن (جایکا) اقدام به اجرای طرح پایلوت بهینه سازی مصرف انرژی درساختمانهای عمومی و دولتی کشوردرقالب قراردادهای مبتنی برعملکرد کرده است.

براساس این گزارش:مقرر شده است که با استفاده ازتجربیات آژانس همکارهای بین المللی ژاپن راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی دردو ساختمان ستاد راهبردی شرکت توزیع نیروی برق و وزارت خانه اموراقتصاد و دارایی کشورتوسط شرکت های خدمات انرژی اجرایی گردد.هزینه های اجرایی این پروژه ازطریق صندوق پژوهشی و فناوری وزارت نیرو در قالب تسهیلات تامین شده است

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان بهره وری انرژی

سازمان بهره­ وری انرژی ایران (سابا) با هدف ارتقاء و بهبود کارآئی انرژی تشکیل گردیده است. موضوع فعالیت سازمان عبارت است از توسعه مدیریت تولید، تقاضا و مصرف انرژی جهت استفاده کارآمد و بهینه از منابع انرژی در سراسر کشور، کنترل و کاهش آلودگی محیط زیست، از طریق انجام مطالعات، تحقیق توسعه، آموزش، انتشارات و ارائه خدمات مطلوب علمی، فنی و تخصصی .

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

محیط زیست