اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951002205476241

آی لایت برای چه بخش هایی از بدن مناسب است

روش استفاده از دستگاه های لیزر خانگی

کد: 13951002205476241

https://goo.gl/Cc5e8N

، کرج , (اخبار رسمی): افزایش روزافزون مخاطبانی که در جستجوی روش‌های راحت‌تر، سریع‌تر، با تأثیر بیشتر و غیرتهاجمی‌تر کاهش موهای ناخواسته هستند منجر به گسترش بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مختلف از جمله سیستم‌های بر پایه نور هستند. به طوری که از سال 1996 کاهش موها به کمک آی پی ال ها به شدت گسترش یافته است

روش استفاده از دستگاه های لیزر خانگی

به گزارش روابط عمومی فروشگاه اینترنتی کالاپک، برای آشنایی بیشتر با روش و کارکرد دستگاه های لیزر خانگی متداولترین سوال های مطرح شده دراین زمینه را به همراه پاسخ آنها را درادامه آورده ایم.

پرســـش هـــای متـــداول درباره نحوه استفاده از دستگاه های لیزرخانگی(ازبین برنده موهای زائد بدن):

سوال: بـا اسـتفاده از دسـتگاه آی لایت چه نواحـی از بدنـ را می توان درمـان کرد؟

پاسـخ: دسـتگاه آی لایـت برای اسـتفاده آقایـان و بانـوان و همچنیـن برای نواحـی زیـر گـردن شـامل پاهـا، زیربغل ها، خـط بیکینی، دسـتها، سـینه و پشـت طراحی شـده است.

سوال: اسـتفاده از دسـتگاه آی لایت با چه خطراتی همراه اسـت؟آیا این دسـتگاه ایمن است؟

پاسخ: ایمن بودن و اثربخشی دستگاه آی لایت از نظر بالینی به اثبات رسیده اسـت، امـا هماننـد هر دسـتگاه برقـی دیگـر، باید دسـتورالعمل های اسـتفاده از دسـتگاه و هشـدارهای ایمنـی را بـه دقـت مطالعـه کنیـد و بـه کار ببندید.

سوال: آیـا اسـتفاده طولانـی مـدت از دسـتگاه آی پـی ال بـرای پوسـت خطرناک اسـت؟

پاسخ: تا به حال گزارشی در مورد تأثیرات جانبی یا آسیب های پوستی ناشی از استفاده ی طولانی مدت از نور پالس شدید آی پی ال به دست ما نرسیده است.

سوال: چرا علی رغم درمان با دستگاه آی لایت موهایم همچنان رشد می کند؟

پاسـخ: نتایـج اسـتفاده از این دسـتگاه آنی نیسـتند، و نتایج بسـته بـه افراد مختلـف متفـاوت هسـتند. بسـیاری از کاربران طـی یک تا دو هفته پس از شـروع دوره درمـان متوجـه کاهـش میـزان موهـا خواهند شـد.در طول ایـن مدت ممکـن اسـت بـه نظر برسـد موهـا همچنان رشـد میکننـد امـا در واقع به بیـرون رانده میشـوند.موهـای بـدن طـی چرخـه ای سـه مرحلـه ای رشـد میکننـد، کـه کل ایـن چرخـه ممکـن اسـت از هجده تا بیست و چهار ماه بـه طول بینجامد. تنها موهایی مسـتعد پذیـرش درمـان هسـتند کـه در فـاز فعـال رشـد باشـند. بـه ایـن دلیـل، بـه منظـور دسـتیابی بـه بهتریـن نتایج، بایـد از چندیـن درمان مختلف اسـتفاده شـود.
علـت دیگـر تـداوم رشـد موهـا میتوانـد ایـن باشـد کـه آن ناحیـه ی خـاص در طـول درمـان از قلـم افتاده اسـت.
هنگام پـی بردن به رشـد مجدد موهـا، دوره درمانـی را تکـرار کنید.

سوال: چرا پـس از قـرار گرفتن در معرض نـور آفتـاب، بلافاصله نمیتوانم از آی لایت اسـتفاده کنم؟

پاسـخ: در معـرض نور آفتـاب قـرار گرفتن باعث شـکل گیری سـطوح بالای ملانین در پوسـت میشـود و پوسـت را در معرض خطرهای بیشتر سـوختگی و تـاول زدن پـس از درمان قـرار میدهد.

سوال: آیا هنگام استفاده از آی لایت به عینک محافظ نیاز دارم؟

پاسـخ: خیـر. نـور این دسـتگاه برای چشـم ها مضر نیسـت. 
دستگاه های آی لایـت دارای یـک سیسـتم ایمنی اسـت کـه از تابش غیـر ارادی نور در صـورت عدم وجود تمـاس بـا پوسـت جلوگیـری میکند. مقـدار اندک نور سـاطع شـده در طول درمـان مشـابه بـا نور فلـش دوربین اسـت و هیچ گونـه ضرری برای چشـم ها نـدارد. سـری مخصـوص صورت به طـور خاص بـه منظور به حداقل رسـاندن نشـت نـور طراحی شـده اسـت. اگـر نور منعکـس شـده چشـم هایتان را آزار مـی دهـد، میتوانیـد چشـمهایتان را قبـل از هر فلـش ببندید.

دستگاه  های ای پی ال رمینگتون ، عرضه شده در فروشگاه کالاپک، مجهز به سنسور تشخیص رنگ پوست است.در نتیجه قبل از خرید این دستگاه ها و برای نتیجه گیری بهتر به درجه بندی رنگ پوست خود دقت کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

فروشگاه اینترنتی کالاپک

عرضه محصولات برقی آرایشی و خانگی فروشگاه اینترنتی کالا پک با بهره گیری از تجربه بیست ساله تیم مدیریتی خود در زمینه فروش و خدمات پس از فروش محصولات شخصی برقی و خانگی و با هدف استفاده از پتانسیل های فضای مجازی در زمینه فروش اینترنتی ایجاد گردیده است. از مهمترین ویژگی های این سایت می توان به گردآوری برند های معتبر محصولات برقی شخصی اشاره کرد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

سلامت و زیبایی