اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13951222244164963

اهمیت نمای ساختمان در فضای شهری

نمای ساختمان از سنگ تا کامپوزیت

کد: 13951222244164963

https://goo.gl/VScC0m

، تهران , (اخبار رسمی): در صنعت ساختمان‌ سازی به سمت خارجی یک ساختمان نما می گویند. در طراحی ساختمان، نما اصلی ترین قسمت شمرده می شود به این دلیل که نما ساختار کار به منظور سایر اجزای ساختمان را معین می کند.

نمای ساختمان آریونما

ما در محیط شهری با یک ساختمان و نمای آن مواجه نیستیم، بلکه با بناها و نماهای آنها مواجهیم یعنی ساختمان قسمتی از یک کل به اسم فضای شهری است. اگر ساختمان زیبا باشد بر کل شهر تاثیر می گذارد و اگر ساختمان زشت باشد اثرش در همه شهر پدیدار می شود. ساختمان در حال حاضر یک موجود تنها و دورمانده از شهر نیست که همه توجه طراح و مالک به آن جلب شود بلکه بایست با حفظ شخصیت و اعتبار خود مولفه ای از یک اجتماعٔ وحدت یافته باشد. سراسیمگی در سیمای شهر یک پدیدهٔ جدید است. یک پارچه و هماهنگ بودن ساختمان‌ های مسکونی و مصالح یکسان مورد مصرف در دیوار خانه‌ها، فضاهای عمومی دلیل درونگرایی ساختمان‌ ها در یونان و روم باستان است.

اهمیت نمای ساختمان

در دوره قرون وسطی با آنکه نمای اصلی به طرزی جذب کننده طراحی می شد"اهمیت آن دکور پشت صحنهٔ زندگی شهری بود و بافت ساختمان و نما معمولا بر پایه سرعت پیاده تنظیم می‌شد.
شهروند عصر رنسانس هم با آنکه از خدا محوری به انسان محوری روی آورده بود، اما باور داشت"که بر جهان و طبیعت نظمی حاکم و او خانه اش باید به عنوان جزیی کوچک از جهان و طبیعت، این نظم را پاس داشته، هندسه پنهان را رعایت کند.

نمای ساختمان باروک

در دورهٔ باروک با اینکه رسم خودنمایی و اغوای ناظر متداول شده بود"ولی در آن زمان نمای ساختمان خود را تابع فضای عمومی و بالاتر می‌دانست و به نفع کلیت از عرض اندام فردی خود داری می‌کرد. به همین خاطر نه فقط شاهد وحدتی در فضای شهری آن زمان هستیم، بلکه به نظر می‌رسد که کلیه نماها در یک نمای واحد ذوب شده‌اند.

اغتشاش در نما سازی

اغتشاش در نماهای ساختمان‌ ها از انقلاب صنعتی و بیشتر از اواسط قرن نوزدهم شروع  شد. تنوع زیاد در مصالح و همزمانی سبک‌های مختلف جدید در کنار ساخت و سازهای عرف، باعث شد تا عناصر نا همگونی در فضاهای شهری ایجاد شود. انقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری در اروپا فئودالیسم را از میان برد ولی نه از برادری خبری شد و نه از برابری. 

آزادی به دست آمده نیز در قالب شرایط اقتصادی چنان ناتوان ماند که اقلیتی کوچک به خرج اکثریت به ثروت، سرمایه و قدرت رسیدند."برداشت غلط از لیبرالیسم و رشد سرسام آور و بی‌رویه شهرهای صنعتی، نظام وساختار متعادل شهرها را به هم ریخت"جری بیلدرزها" پیدا شدند و فضای خالی حیاط‌های داخل بلوک را نیز با ساختمان پر کردند. 

محصوریت فضاهای باز از حیاط گرفته تا فضای شهری به مرز اشباع خود رسید. محلات غیر بهداشتی و واحدهای مسکونی کم نور و بدون تهویه گردید. این معضل دستیابی به راه حل جدید را ضروری کرد. تامین نور، هوا و فضای سبز سرلوحهٔ فعالیت‌های فکری و علمی طراحان قرار گرفت. این شرایط جنبش‌های اصلاح طلبانه‌ ای را از جمله جنبش باغشهر را به دنبال داشت که این جنبش احیای تک خانه‌ های جدا از هم را رد باغچه‌های پیشنهاد کرد.
تغییر در ساختار فکری، پیامدهای خود را به دنبال داشت و تصور از یک ساختمان را به وجود آورد. در شهر سازی نوگرا، برداشت از خیابان، به عنوان فضایی محصور از بین رفت و ساختمان‌ها به احجامی منفرد و منزوی تبدیل شدند که در فضایی ادامه دار و بی منتها چیده می‌شدند. ساختمان‌ها حداقل دارای چهار نما شده بودند و صحبت کردن از دو نمای اصلی و فرعی پوچ گردید. در آن دوران ساختمان توسط پیشگامان معماری به عنوان عنصری سه بعدی معرفی شد که باید از همه طرف قابل ادراک و تجربه باشد، آنها از "Rotated facadee" به معنای نمایی که به خاطر قابلیت چرخیدن عابر دور ساختمان، می‌بایستی پیوستگی لازم را دارا باشد صحبت می‌کردند. نقاشی و مجسمه‌سازی مانند کاتالیزاتوری برای تبدیل ساختمان به یک مجسمه یا حجم منفرد عمل نمودند. 

آنچه در گذشته، فقط برای گونه‌هایی از بناهای عمومی و ساختمان‌های خاص استفاده می‌شد به نمای ساختمان‌ های مسکونی نیز انتقال داده شد. از این پس هر ساختمان از هر وجهی دارای نما و قابل  مشاهده و تجربه شد. بناها به ضرر فضاهای شهری، متداوم و بی کران قرار گرفتند. ساختمان مانند گذشته بدنهٔ یک خیابان یا میدان تصور نشد، بلکه توده‌ای از سطوح مختلف بودند که فضایی را اشغال کرده بر اساس نقطهٔ مرکزی درونی خود، تعادل حجمی مورد نیاز را ایجاد کردند. فضاهای باز پیرامون ساختمان‌ ها به صورت پارک تصور شد. ولی در عمل"ضعیف، بی تحرک و فاقد فرم و هویتی خاص طراحی گردیدند." 

معماری نوگرا

معماری نوگرا به زندگی جمعی و فضای شهری لطمهٔ زیادی وارد کرد با اینکه تا حد زیادی به اهداف اصلی خود، نور، تهویه و فضای سبز رسیده بود. معمارن به یک بنا توجه بیش از حدی نشان دادند و این باعث شده بود تا از توجه آنها به یک بنای میان افزا، ساختمان‌های اطراف و زمینه بسیار کم شود که نتیجهٔ این کار اغتشاش در فضا و از بین رفتن حس مکان بود. معماران وشهر سازان نوگرا قاطعانه از فضای شهری و دیوار حجیم و نفی آن، احداث ساختمان‌های که مناسب هر جا باشد فاصله گرفتند و این تبدیل به بحرانی بزرگ شد. رشد بی‌رویه تفکری که درسال‌های شصت و هفتاد، قاطعانه به دنبال تولید اضافی بود نیز به این بحران دامن زد. در اواخر دوره‌های مدرنیسم ایده‌های متنافر و متعددی شکل گرفت که مشخصهٔ مشترک آنان فرار از یوغ دکترین عملکرد گرایانه نوگرایان و توجه به شرایط جانبی و پیرامون ساختمان (زمینه)، می‌باشد. از آن پس ظاهر بیرونی یک ساختمان نقش مستقلی داشت که می‌بایست توانایی پرکردن یک فضای خالی در بدنهٔ شهرهای موجود را داشته و با حجم خود یک انسجام فضایی را امکان‌پذیر گرداند.

معماری فضای شهری

در سال‌های شصت و هفتاد، فضای شهری به عنوان به بستری برای زندگی مدنی دوباره کشف گردید. پس از شتاب گرفتن دانش طراحی شهری، بر نقش بدنه‌های فضای شهری و کیفیت آن تاکید بیشتری شد. روان‌شناسی محیط به طراحان آموخت که توسعهٔ کمّی لازم ولی کافی نیست و برای ارتقا کیفیت محیط باید ادراک، تجربهٔ فضایی، عواطف و توقعات شهروندان را جدی گرفت و بالاخره اصلاح طلبان سیاسی اجتماعی، هشدار دادند که تعاون و هماهنگی که از شعارهای اصلی جامعهٔ مدنی است نمی‌تواند به روابط اجتماعی محدود گردد، بلکه می‌بایست به فضاهای زندگی فرد و جمع نیز بسط و توسعه یابد. برای آشنایی بیشتر می توانید به کرتین وال مراجعه کنید.

نمای ساختمان کامپوزیت

 نمای کامپوزیت یکی از تازه ترین نماهای موجود در صنعت ساختمان است که به خاطر زیبایی و برتری های انحصاری اش طرفداران بسیاری را به خود چذب نموده است. تعرفه تعبیه نمای کامپوزیت در مقایسه با دیگر نماها ارزان تر بوده و مراحل نصب آنها نیز بالاست علت آن پیش ساخته بودن ورق ها و نصب و اجرای سریع آنها در محل است. ورق های کامپوزیت دارای سبکی خاصی هستند که این امر استفاده از آنها در نماهای ساختمانی را بیشتر می کند و در ضمن باعث کم شدن ضریب زلزله در محاسبات سازه ای می گردد. از جمله برتری های این ورق ها در نماسازی قابلیت تغییر شکل دادن آنهاست که می توانند تا 135 درجه خمیده شوند. 

نمای ساختمان ترموود

ترموود تازه ترین شیوه استحکام بخشی چوب به منظور مصرف در محیط های سرباز، نظیر نماهای چوبی ساختمانها است. این شیوه خلوص طبیعی چوب را حفظ می کند و نمی گذارد اندازه های آن  در برابر عوامل طبیعی کم و زیاد شود و به قدری سبک است که استفاده از آن در همه جا ممکن می باشد و همچنین به استحکام و ماندگاری طولانی مدت چوب در انواع شرایط جوی کمک می کند. با توجه به استانداردهایی که چوب ترموود داراست می توان از آن در فضاهای باز با خیال آسوده استفاده کرد و حتی در فضاهای پر رطوبت نظیر اطراف استخرها از آن بهره برداری نمود. استفاده در نمای چوبی ساختمان و در ایجاد و تولید مبلمان فضای باز نیز این شیوه کاربرد مناسبی را برای خود پیدا کرده است. به کار گیری از ترموود در نمای چوبی ساختمان به خاطر سبکی نقش مهمی در سبک سازی ساختمان دارد.

نمای ساختمان شیشه ای

 ظرافت دید فریم نگهدارنده شیشه از بیرون، امکان استفاده از بازشو پنهان در نما، تعبیه راحت شیشه و راحتی در عوض کردن شیشه، نبود انتقال تنش های سازه عمده ساختمان بر شیشه، فعالیت مستقل هر کدام از فریم ها در مقابل زلزله، امکان بهره گیری از رنگ های گوناگون در نمای ساختمان، نبود محدودیت رنگ فریم، امکان پیدید آوردن سطح های عایق صوتی و حرارتی ، داشتن واشرهای پنهان برای آب بندی، امکان عملیاتی کردن ​نمای آلومینیومی، پدید آوردن مرز تفکیکی بین سازه نما و سازه اصلی، در و پنجره آلومینیوم، از جمله برتی ها و مزیت های استفاده از نمای شیشه ای یا کرتین وال است. 

نمای ساختمان سرامیکی

نمای سرامیکی اگر به صورت کنترل شده ای طراحی و ساخته شوند می توانند زیبایی ویژه و چشمگیری به نماها بدهنداما از عیب های این نماها می توان به عایق نبودن آن به برابر سرما و گرما و صدا اشاره نمود. همینطور نماهای سرامیکی به خاطر انعکاس شدید نور در اماکن شلوغ استفاده نمی شوند و کاربردی نیستند. اما از برتری ها و مزیت های آن می توان به عایق رطوبتی آن در ناحیه های مرطوب نظیر شمال و جنوب کشور اشاره نمود. که جلوی رسیدن رطوبت به درون ساختمان را می گیرند. البته این برتری به نحوه چگونگی اجرا و نصب نمای سرامیکی در نمای مدرن وابسته  است. 

نمای ساختمان دوکی

لوور آلومینیومی در بناهای مسکونی، اداره ها، مدرسه ها، مراکز ورزشی و در هر بنایی که در آن زیبایی و بوجود آوردن محیطی راحت با نور و دمای متعادل مدنظر است مورد کاربرد دارد. این لوورها توانایی دادن آنادایز جهت رنگ های، نقره ای، طلایی، برنز و سیاه را دارند و اگر از رنگ لاکی یا همان پودری استفاده شود می توانند در هر رنگ استاندارد واقعی رنگ، ساخته شوند. نورگیرهای آلومینیومی زاویه دار نیر اثر اشعه های خورشیدی را تا 80% پایین می آورند و منجر به پایین آمدن مصرف انرژی تا 30% می شوند.

نمای ساختمان اچ پی ال

نمای اچ پی ال را با بهره گیری از پیچ و یا پرچ می‌توان نصب نمود. می‌توان با استفاده از رنگ پیچ یا پرچ‌ها را مخفی کرد. اما در این صورت نبایست از پیچ‌هایی که گل آن مخروطی شکل است استفاده کرد. با پروفیل‌های آویز هنگ مانند نیز می‌توان برای نصب استفاده کرد. در این شیوه اتصالاتی بر روی رویه چوب مشاهده نمی‌گردد. 

نمای ساختمان مدرن

در نمای مدرن پنل های ساندویچی غالبا در اندازه های ۱۸ میلی متر در ضخامت و ۳۵ سانتی متر در  عرض و با طول های گوناگون ساخته می شوند. البته پنل های ساندویچی تنها منحصر در طرح های فلزی نمی باشند و شامل طرح های آجری و چوبی نیز می گردند. که غالبا برای محیط های دکوراتیو مفید می باشند. این پنل ها به خاطر طرح و رنگ  در مقابل نور خورشید، باران و بقیه شرایط طبیعی استحکام دارند و از آن ها در موقعیت های مختلف جوی می توان بهره گرفت. نگهداری و تعمیرات آنها نیز خیلی راحت تر و به صرفه تر می باشد و زمانی که به تعمیر نیاز باشد به آسانی می توان آنها را عوض کرد. 

بهترین نمای ساختمان

عناصر اصلی نما مثل پنجره، در، سطوح و محدوده پایانی سقف و غیره در شکل، رنگ، و مصالحشان با یکدیگر اختلاف دارند. این عناصر معناهای متفاوتی دارند. مثلا نمی‌ توان بالا و پایین پنجره و در را با هم هم‌ ردیف کرد. اگر ارتفاع این بازشوها یکسان نباشد می توان از ضرایب مشترک و یا رنگهای یکسان استفاده نمود. نسبت‌های هندسی نقش تعیین کننده ای در هماهنگ سازی ظاهر نما دارند. می‌توان پنجره ها را در گروه‌های کوچکتر ترکیب شده که شکل مشخصی را ایجاد می‌کنند دسته بندی کرد. نماها می توانند از نظر مصالح نیز با یکدیگر متفاوت باشند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

طراحی سایت وب کندو

این کلینک با هدف ازائه خدمات درمانی تخصصی در زمینه بیماریهای نشمین گاه که شامل : هموروئید, فیستول , شقاق , کیست مویی بیش از 2 سال است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]