اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13960830268947916

مداوای آسیب‌های ناشی از سرما

کد: 13960830268947916

https://goo.gl/dE7Fo2

، تهران , (اخبار رسمی): ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﻮان آن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ اﺳﺖ و در واﻗﻊ روش اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﮔﺮم ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. آتروپات گرمایی می‌تواند با گرم نگهداشتن شما در همه جا و همه وقت مانع از آسیب‌های ناشی از سرما شود.

مداوای آسیب های ناشی از سرما
مداوای آسیب‌های ناشی از سرما

ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺪن (ﻫﯿﭙﻮﺗﺮﻣﯽ ﯾﺎ اُﻓﺖ دﻣﺎی ﺑﺪن)

در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﻣﻌﺮض آب و ﻫﻮای ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد و ﯾﺎ ﻏﻮﻃﻪ‌ور ﺷﺪن در آب ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮد، ﺑﺪن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﻧﺪارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دﭼﺎر ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺪن می‌شود. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﻫﯿﭙﻮﺗﺮﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻐﺰ دﭼﺎر ﺑﺪﮐﺎری ﻣﯽ‌ﺷﻮد و  ﺑﺪن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪن از 37 درجه به کمتر از 35 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ. اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﺨﻮرده و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ ﻻﻏﺮ، ﺧﺴﺘﻪ و ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﯿﭙﻮﺗﺮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

ﻋﻼیم و ﻧﺸﺎﻧﻪ سرمازدگی

در مورد نشانه‌های سرمازدگی‌ می‌توان گفت که افرادی که دچار سرمازدگی‌ می‌شوند، اﺑﺘﺪا ﺑﺪن آﻧﻬﺎ دﭼﺎر ﻟﺮز شده و سپس پوست بدن آنها سرد و خشک‌ می‌شود. در این خصوص باید گفت که این سرد بودن در ناحیه شکم بیشتر احساس‌ می‌شود. لرز نیز از واکنش‌های دفاعی بدن برای گرم کردن خود به شمار‌ می‌رود و بدن بطور خودکار سعی‌ می‌کند تا با افزایش کار عضلات، حرارت بیشتری تولید کند و دمای قسمت مرکزی خود را ثابت نگه دارد. اما نکته مهم اینجاست که با افزایش آسیب و کاهش بیشتر دمای بدن، این واکنش دفاعی نیز مختل‌ می‌شود. در نهایت نبض آنها کند‌ می‌زند و تعداد تنفس‌هایشان کمتر از حالت طبیعی‌ می‌شود. البته‌ می‌توان گفت که دمای بدن آنها نیز به زیر 35 درجه سانتیگراد کاهش‌ می‌یابد و افرادی که دچار سرمازدگی‌ می‌شوند، خواب آلوده شده و خطر به کما رفتن آنها نیز وجود دارد. اشکال در تکلم و صحبت کردن و همچنین سفتی و انقباض عضلانی از دیگر علایم هیپروترمی‌ است.

زمانی که سرمای محیط شدید باشد و اقامت در سرما طولانی شود، بدن انسان اندام‌های انتهایی را فدا‌ می‌کند تا بتواند از سرمازدگی و مرگ جلوگیری کند. به این ترتیب رگ‌های محیطی یکسره منقبض‌ می‌ماند و اندک اندک خون کمی‌ که در این رگ‌ها جاری است در مجاورت هوای سرد شروع به یخ زدن‌ می‌کند. اندام یخ زده در ابتدا دردناک‌ می‌شود و سپس بی حسی به آن اضافه‌ می‌شود. رنگ اندام معمولا کبود و رنگ پریده است. نکته‌ای که باید به خاطر سپرد این است که کفش و لباس خیلی تنگ با فشار روی رگ‌ها‌ می‌تواند این روند را تسریع کند.

شما‌می‌توانید با تهیه آتروپات گرمایی از سایت آریان طب در برابر آسیب‌های ناشی از سرما خود را بیمه کنید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

آریان طب پگاه

آریان طب پگاه با سابقه 20 ساله در عرضه محصولات و سرویس های بهداشتی و درمانی و پزشکی

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

بهداشت و درمان | سلامت و زیبایی