احمدعلی ملانیا جلودار

صنعت ارتباطات، فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت