اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950610108735435

جزییات آمار تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیر نفتی از بنادر کشور در پنج ماه سال 95

افزایش 121 درصدی صادرات کالای نفتی

کد: 13950610108735435

https://goo.gl/3BT94A

، تهران , (اخبار رسمی): در پنج ماه اول سال 95 از کل بنادر ایران 60 میلیون و 38 هزار و 629 تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که 12.8 درصد تغییر در مقایسه با سال گذشته در همین زمان داشت.

افزایش 121 درصدی صادرات کالای نفتی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی ، در پنج ماه اول سال 95 از کل بنادر ایران 60 میلیون و 38 هزار و 629 تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که 12.8 درصد تغییر در مقایسه با سال گذشته در همین زمان داشت.

تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی

از کل آمار گفته شده در پنج ماه سال جاری، حجم تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی 30 میلیون و 453 هزار و 759 تن اعلام شد که از این میزان سهم تخلیه 15 میلیون 803 هزار و 138 تن و همینطور سهم بارگیری 22 میلیون و 650 هزار و 621 تن بوده است.

در مدت اعلام شده سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی به ترتیب 12 میلیون و 110 هزار و 477 تن و 19 میلیون و 857 هزار و 562 تن گزارش شده است.

همچنین ترانزیت کالا 1 میلیون و 979 هزار و 79 تن بوده است.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی

از کل آمار گفته شده درپنج ماه اول سال 95، حجم تخلیه و بارگیری کالای نفتی 21 میلیون 584 هزار و 870 تن اعلام شد که از این میزان سهم تخلیه 9 میلیون و 151 هزار92  تن و سهم بارگیری 12 میلیون و 433 هزار و 778 تن بوده است.

در مدت اعلام شده سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب 1 میلیون و 539 هزار و 249 تن و 10 میلیون و 856 هزار و 1 تن گزارش شده که صادرات 126.1 درصد افزایش داشته است.

در مدت گفته شده، سهم تخلیه و بارگیری انواع کانتینر 992 هزار و 527 TEU بوده است و آمار جابه جایی مسافر هم همین مدت، 8 میلیون و 67 هزار و 98 نفر بوده است.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در فروردین

در فرودین ماه سال 95 از تمامی بندرهای ایران 13 میلیون و 46 هزار و 686 تن کالا تخلیه و بارگیری شد که این آمار 30.4 درصد افزایش داشت.

از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی 5 میلیون و 108 هزار  و 490 تن و سهم  بارگیری در کل 3 میلیون و 710 هزار و 931 میلیون تن بود که آمار تخلیه 43.5 درصد و آمار بارگیری 31.7 درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در فرودین ماه امسال به ترتیب 4 میلیون و 344 هزار و 984 تن و 3 میلیون و 156 هزار و 473 تن گزارش شد که به ترتیب 51.5 و 42.4 درصد افزایش داشته است. آمار ترانزیت این نوع کالاها نیز در فرودین ماه امسال از بنادر ایران حدود 419 هزار و 875 تن بود که این آمار نشان دهنده رشد 18.1 درصدی است.

همچنین در فروردین ماه از بنادر کشور 2 میلیون و 22 هزار و 543 تن کالاهای نفتی تخلیه و 2 میلیون و 204 هزار و 721 تن کالا بارگیری شد. این درحالی است که تخلیه و بارگیری این نوع کالا به ترتیب دارای 9.2 و 24.2 درصد رشد نسبت مشابه سال گذشته بوده است.

سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب 374 هزار و 260 تن و 1 میلیون و 897 هزار و 507 تن بود که این آمار رشد 171.9 درصدی صادرات این نوع کالا را نشان می‌دهد.

ترانزیت کالاهای نفتی 184 هزار و 181 تن کالا در فروردین ماه سال جاری گزارش شد.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در اردیبهشت

در اردیبهشت سال 95 تمامی بندرهای ایران 12 میلیون 817 هزار و 417 تن کالا تخلیه و بارگیری شد که این آمار 17.7 درصد افزایش داشت.

از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی 3 میلیون و 125 هزار و 672 و سهم  بارگیری در کل 5 میلیون و 127 هزار و 292 تن اعلام شد که آمار بارگیری 50.9 درصد افزایش داشته.

همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در اردیبهشت ماه سال 95 به ترتیب 2 میلیون و 404 هزار و 467 و 4 میلیون و 554 هزار و 981 گزارش شد که صادرات 62.9 درصد افایش داشته است. طبق آمار و ارقام موجود، در اردیبهشت ماه امسال 379 هزار و 905 تن کل با افزایش 9.1 درصدی در مقایسه با سال گذشته از بنادر کشور انجام شده است.

همچنین سهم تخلیه کالاهای نفتی 1 میلیون و 932 هزار و 41 تن با افزایش 11.2 درصد و بارگیری همین نوع کالا 2 میلیون و 632 هزار و 412 با افزایش 33.3 درصد گزارش شده است.

واردارت کالاهای نفتی در اردیبهشت ماه 373 هزار 590 تن گزارش شد که این در حالی است که صادرات کالاهای نفتی 2 میلیون و 297 هزار و 420 تن با پیشرفت 163.5 درصدی نسبت به سال گذشته از از بنادر کشور انجام شده است.

ترانزیت کالاهای نفتی هم 194 هزار و 151 تن اعلام شد.

تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در خرداد

در خرداد ماه سال جاری از کل بنادر کشور 12 میلیون و 565 هزار و 374 تن کالای نفتی و غیرنفتی تخلیه و بارگیری شد که نشان دهنده رشد 15.1 درصدی به نسبت ماه مشابه در سال گذشته است.

از کل آمار تخلیه و بارگیری کالای غیرنفتی سهم تخلیه 3 میلیون و 216 هزار 439 تن و سهم بارگیری 4 میلیون و 943 هزار 915 تن اعلام شده است. آمار واردات و صادرات هم به ترتیب 2 میلیون و 479 هزار و 919 تن، 4 میلیون 367 هزار 679 تن گزارش شده است. ترانزیت کالای غیرنفتی نیز 414 هزار 970 تن اعلام شد.

همچنین تخلیه کالاهای نفتی 1 میلیون 752 هزار و 985 تن و بارگیری آن 2 میلیون و 652 هزار و 35 تن گزارش شده است.

واردات کالاهای نفتی 302 هزار و 376 تن در خرداد ماه سال 95 بود که در همین زمان آمار صادرات همین کالا 2 میلیون و 250 هزار 297 تن و با رشد 122.4 درصدی به نسبت همین ماه در سال پیش گزارش شده است. ترانزیت کالاهای نفتی هم 196 هزار و 261 تن بوده شد.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیرنفتی در تیر

از تمام بنادر ایران در تیرماه سال 95، میزان 11 میلیون و 269 هزار و 610 تن تخلیه و بارگیری شد که افزایش 4.3 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته داشته است.

تخلیه کالاهای غیرنفتی 2 میلیون و 972 هزار و 591 تن در تیرماه سال جاری گزارش شده که سهم بارگیری 4 میلیون 248 هزار و 104 تن بوده همچنین واردات و صادرات این نوع کالا به ترتیب، 2 میلیون 272 هزار و 434، 3 میلیون و 737 هزار و 87 تن که این آمار صادرات 21.7 درصد افزایش تغییر داشته است.

تخلیه کالاهای نفتی 1 میلیون و 782 هزار و 652 تن در تیرماه سال جاری گزارش شده که سهم بارگیری 2 میلیون 266 هزار و 263 تن بوده همچنین واردات و صادرات این نوع کالا به ترتیب، 246 هزار و 66، 2 میلیون و 59 هزار و 251 تن اعلام شده است. آمار صادرات در این مدت  81.5 درصد افزایش را تجربه کرده است.

ترانزیت کالا غیرنفتی هم 2 میلیون و  59 هزار و 251 در تیر ماه سال جاری گزارش شده.

تخلیه و بارگیری کالای نفتی و غیرنفتی در مرداد

در مرداد ماه سال 95 از تمامی بندرهای ایران 11 میلیون و 981 هزار و 303 تن کالا تخلیه و بارگیری شد.

از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی، سهم تخلیه کالاهای غیرنفتی 7 میلیون و 754 هزار  و 991 تن و سهم  بارگیری در کل 4 میلیون و 396 هزار و 316 میلیون تن بوده است. همچنین سهم واردات و صادرات کالاهای غیرنفتی در مرداد ماه امسال به ترتیب 2 میلیون و 608 هزار و 851 تن و 3 میلیون و 809 هزار و 109 تن گزارش شد است. آمار ترانزیت این نوع کالاها نیز در مرداد ماه امسال از بنادر ایران حدود 383 هزار و 150 تن بود.

همچنین در مرداد ماه از بنادر کشور 1 میلیون و 659 هزار و 723 تن کالاهای نفتی تخلیه و 2 میلیون و 566 هزار و 589 تن کالا بارگیری شد. سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب 244 هزار و 957 تن و 2 میلیون و 241 هزار و 745 تن بود که آمار صادرات رشد 106.7 نشان می‌دهد.

ترانزیت کالاهای نفتی 143 هزار و 380 تن کالا در مرداد ماه سال جاری گزارش شد.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سازمان بنادر و دریانوردی

آئین نامه های معاملات مالی در تاریخ 24 خرداد ماه 1349 و آئین نامه استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی در تاریخ 6 مرداد 1349 مورد تصویب شورای عالی سازمان قرارگرفت و این سازمان در سال 1353 مجددا از وزارت دارایی منتزع و به وزارت راه وترابری انتقال یافت. به موجب مصوبه مورخ 10/2/1387 مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان که طی نامه شماره 79/12223 مورخ 29/02/1387 به مجلس شورای اسلامی واصل گردید. نام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی تغییر یافت و کلیه قوانین و مقررات حاکم بر سازمان بنادر و کشتیرانی عیناً در سازمان بنادر و دریانوردی حاکم و جاری گردید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس های:

تجارت و بازار | مسکن و ساختمان