اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13961026276608138

در تهیه و تدوین مبانی نظری حرفه ای شوید

چگونه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بنویسیم؟

کد: 13961026276608138

https://goo.gl/s4nLVW

، (اخبار رسمی): به‌طور کلی استفاده از مطالعات گذشته سبب غنای بیشتر تحقیقات و جلوگیری از تکرار انجام کار و در نهایت استفاده از نتایج مطالعات گذشته در فرضیه‌سازی و.. می‌شود.

چگونه مبانی نظری و پیشینه تحقیق بنویسیم؟
مبانی نظری خود را بطور سریع و ارزان از نگارشگر تهیه فرمایید

چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام طرح و پروژه مطالعاتی بر روی آن قرار داده می‌شود

در اینجا به بررسی اهداف مبانی نظری و تجربی تحقیق و پژوهش، ارکان و مراحل مبانی نظری و انواع مطالعات تجربی و مراحل جستجوی مطالعات تجربی در نوشتن مقالات علمی‌ و پژوهشی و طرح‌های پژوهشی پرداخته می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت چارچوب نظری پایه‌ای است که تمام طرح و پروژه‌ی مطالعاتی بر روی آن قرار داده می‌شود.معمولاً چارچوب نظری بر اساس نظریه‌های صاحب‌نظران (مبانی نظری)، کارهای مطالعاتی پیشین و دانش و تجربه محقق تنظیم می‌شود.

دستیابی به منشاء و مبداء هر پدیده‌ی اجتماعی کمک می‌کند که پژوهشگر موضوع مورد مطالعه را بهتر بشناسد. مثلاً در مطالعه‌ی اعتماد اجتماعی، مراجعه به مطالعات قبلی  سبب می‌شود که راحت‌تر بتوان مطالعه را به انجام رساند. نداشتن این اطلاعات مشکلاتی را برای محققین ایجاد خواهد کرد که پیشرفت کار را کند می‌کند، به‌ علاوه در هر تحقیقی، پژوهشگر به مواردی برخورد می‌کند که عدم شناسایی قبلی آنها موجب می‌شود که پژوهش کامل نباشد و نارسا بماند.

در ضمن باید یادآور شد که خصلت تجربی علم ایجاد می‌کند که ما بدانیم قبل از مطالعه ما، چه مطالعات علمی‌ در این خصوص در داخل و خارج از کشور انجام گرفته است و ما می‌توانیم چه چیزی را به دستاوردهای دیگران اضافه کنیم. پس به‌طور کلی استفاده از مطالعات گذشته سبب غنای بیشتر تحقیق، جلوگیری از تکرار انجام کار و در نهایت استفاده از نتایج مطالعات گذشته در فرضیه‌سازی می‌شود. به طور کلی در این قسمت محقق به بررسی، نقد، تفاوت و تشابه پژوهش خود با مطالعاتی که به عنوان پیشینه آورده می‌پردازد. لازم به توضیح است که در حین اجرای پژوهش، محقق با مطالعه مفهوم و مختصات موضوع، ادبیات گذشته، مبانی نظری  و همچنین دانسته‌های خود مدل نظری پژوهش (مدل مفهومی) را تهیه می‌کند.

بررسی پشتوانه‌های نظری و تجربی پژوهش در بردارنده نقدی از دانش موجود درباب مسئله پژوهش است و با اهداف زیر صورت می‌گیرد:

1- تعریف و تحدید مسئله تحقیق  به منظور شناسایی هر چه بهتر مسئله و ابعاد آن و درنهایت دستیابی به طبقه بندی‌های موجود در باب مسئلخ و تشریح ابعاد آن؛

2- مشخص کردن چارچوبی جهت فرار دادن نتایج تحقیق  در راستای مطالعات قبلی؛

3- جلوگیری از دوباره کاری  به منظور صرفه جویی در زمان،نیروی انسانی و هزینه‌های پژوهشی؛

4- بررسی و شناسایی ابزار‌های بکار رفته در مطالعات قبلی به منظور انتخاب روش و ابزار‌های دقیقتر و مناسبتر جهت پژوهش.

ارکان اساسی در مبانی نظری و تجربی را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف: مبانی نظری

ب: مبانی تجربی

مبانی نظری تحقیق:

منظور از مبانی نظری، تئوری‌ها، نظریه‌ها و مدل‌های علمی‌ است که پژوهشگر به عنوان سنگ بنای پژوهش خود انتخاب می‌کند تا بدین طریق بتواند نتایج پژوهش خود را در راستای آزمون نظریه یا مدل مورد نظر تبیین کند.

در تهیه و تدوین انتخاب مبانی نظری باید به موارد زیر توجه کرد:

-بررسی نظریات و تئوری‌های موجود در باب موضوع پژوهش

-نقد نظریات و تئوری‌ها: در این مرحله پژوهشگر موظف است به نقد تئوری‌های موجود در حیطه موضوعی پژوهش بپردازد تا بدین طریق بتواند به شناسایی تئوری‌های معتبر و قوی در زمینه موضوع پژوهش دست یابد.

-مشخص کردن نوع نظریه مبنایی در پژوهش: پژوهشگر باید نسبت به مشخص کردن نظریه استنادی خود در پژوهش از طریق بررسی نظریات و تئوری‌های موجود در حیطه موضوع پژوهش خود اقدام کنید. در این مرحله پژوهشگر می‌تواند به یکی از طرق زیر نظریه مبنایی خود را نتخاب کند:

الف: تئوری مادر:

در این روش تنها یک تئوری به عنوان بنای نظری پژوهش انتخاب می‌شود طوری که تئوری مد نظر قادر به نبیین روابط بین متغیر‌های پژوهش باشد.

ب: چندین تئوری خرد:

در این روش پژوهشگر جهت بررسی روابط بین متغیر‌های پژوهش چندین تئوری خرد که هر یک حداقل قادر به تبیین یکی از روابط بین متغیر‌ها باشد اقدام می‌کند.

ج: تئوری ترکیبی:

در این روش پژوهش‌گر جهت تبیین روابط بین متغیر‌ها می‌تواند از ترکیب دو روش فوق یعنی یک تئوری مادر بهمراه چندین تئوری خرد استفاده کند.

-بررسی جوانب و رویکردهای موجود در تئوری انتخاب شده :

یک نظریه یا تئوری همواره از جوانب مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد طوری که نسبت به بررسی یک مسئله از دیگاه ای مختلف بهره می‌برد.در این قسمت پژوهشگر باید به تشخیص ،بررسی و ارزیابی جوانب یا رویکرد‌های موجود در نظریه بپردازد؛

-تعیین رویکرد مناسب در تئوری جهت طرح پژوهش:در این مرحله پژوهشگر حیطه موضوعی پژو.هش را محدود به یک رویکرد خاص در باب موضوع پژوهش می‌کند. این امر سبب می‌شود که نتایج پژوهش دقیق‌تر، جزیی تر و در نهایت  بر اساس رویکرد مد نظر مورد تحلیل و تسیر مناسب قرار گیرند؛

-بررسی تاریخچه و سیر شکل گیری رویکرد مد نظر؛

-بررسی صاحب نظران مطرح در رویکرد انتخاب شده؛

-تعریف متغیر‌های پژوهش از دیدگاه صاحب نظران؛

-قد و ارزیابی تعاریف ارائه شده و مشخص کردن تعاریف مورد استناد در پژوهش برای متغیر‌ها؛

-جمع بندی مبانی نظری پژوهش در قالب محتوایی مدون و منسجم.

مبانی تجربی تحقیق:

منظور از مبانی تجربی پژوهش،مطالعات و مطالعاتی است که در باب موضوع پژوهش و در حیطه مشخص آن تا قبل از انجام پژوهش صورت گرفته است. مبانی تجربی در پژوهش به دودسته اساسی مطالعات تجربی مستقیم و مطالعات تجربی غیر مستقیم  تقسیم می‌شوندکه هریک از این مطالعات نیز خود به دوسته خاص و کل نیز طبقه بندی می‌شوند.

1- مطالعات تجربی مستقیم خاص: این نوع مطالعات عینا”” به بررسی روابط بین متغیر‌ها پژوهش همانند موضوع پژوهش مد نظر پرداخته اند.در واقع این نوع مطالعات از لحاظ نوع و تعداد متغیر‌های مورد بررسی کاملا” شبیه به پژوهش مد نظر است.

2- مطالعات تجربی مستقیم کل: این نوع مطالعات به بررسی روابط بین متغیر‌های پژوهش در قالب مجموعه ای از وابط دیگر پرداخته اند.در واقه در این مطالعات روابط بین متغیر‌های ما نیز به عنوان بخش از مطالاعت آنها در نظر گرفته شده است و دارای رابطه کل و جزء هستند.

3- مطالعات تجربی غیر مستقیم خاص: این نوع مطالعات صرفا” به بررسی یکی از متغیر‌های پژوهش ما در قالب یک مطالعه پرداخته اند.

4- مطالعات تجربی  غیر مستقیم کل: این نوع مطالعات صرفا” به بررسی  رابطه ، تفاوت یا اثر یکی از متغیر‌های پژوهش ما با متغیرهایی غیر از متغیر‌ها ی مد نظر در پژوهش‌ها پرداخته‌اند.

برای بررسی پیشینه پژوهش باید مراحل زیر رعایت شود:

1- تعیین واژگان کلیدی؛
2- جستجوی منابع؛
3- یافتن منابع؛
4- طبقه بندی منابع؛
5- گزینش منابع؛
6- خلاصه سازی منابع؛
7- نقد منابع؛
8- تدوین مبانی تجربی پژوهش.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

مرکز خدمات آموزشی پژوهشی نگارشگر

"نگارشگر"؛مسیری است برای تسلط بر دانش مدیریت؛مرکز خدمات آموزشی – پژوهشی"نگارشگر" از سال 1391 ،برای کمک به پژوهشگران رشته مدیریت آغاز به کار کرد و به تدریج با شناسایی مشکلاتی که بر سر راه محققان رشته مدیریت وجود داشت کار خود را ارتقاء داده و به یک پایگاه قابل اتکاء برای محققان و علاقمندان به رشته مدیریت تبدیل شد."نگارشگر"یک پایگاه کاملا خصوصی و مستقل بوده که توسط حسینعلی حیدری بنیانگذاری گردیده است

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

علم و آموزش