اطلاعات تماس
  • 091049*****
[نمایش اطلاعات]
کد: 140105216348119389

به ثبت رسیدن فدراسیون جهانی استریت فایتر در سازمان ورزش ایالات کشور بیرلند

کد: 140105216348119389

https://bit.ly/3bQmD9b

، تهران , (اخبار رسمی): طی حکمی از سوی ملکه تیرینیداد و ریاست سازمان ورزش کشور بیرلند (ایالات بیرلند)؛ فدراسیون جهانی استریت فایتر به ثبت قانونی، رسمی، حقوقی و حقیقی رسید.

به ثبت رسیدن فدراسیون جهانی استریت فایتر در ایالات کشور بیرلند
ثبت فدراسیون جهانی استریت فایتر در سازمان ورزش ایالات بیرلند

پس از سال‌ها تلاش مکرر از سوی جناب آقای کیوشی دکتر سید حسن طیبی (بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر)، وی توانست در سال ۲۰۲۲  این فدراسیون جهانی را به ثبت رسمی، قانونی، حقیقی و حقوقی در یکی از کشورهای قاره آفریقای جنوبی (ایالات بیرلند) برساند.

ویژگی های این حکم: 

این حکم به صورت کاملاً قانونی و همیشگی است.

  • این حکم توسط ملکه کشور بیرلند تقدیم دکتر طیبی شده است.
  • در زیر حکم امضاء ملکه ایالات بیرلند و ریاست سازمان ورزش بیرلند است.
  • سازمان ورزش بیرلند، سازمانی دولتی و مستقیماً زیر نظر ایالات بیرلند است.

Founder and President of

World Federation Street Fighter WFSF

Kyoshi Doctor Hassan Tayebi

Founding 2005

Registered in the state of Berland (2022)

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

سبک جهانی استریت فایتر

بنیانگذار و ریاست جهانی فدراسیون جهانی استریت فایتر کیوشی دکتر سید حسن طیبی بنیان شده در سال ۲۰۰۵

اطلاعات تماس
  • 091049*****
[نمایش اطلاعات]