بانک فیبر نوری و شبکه

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار