شرکت صنایع فرسام الکترونیک هیراد کیان

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری