اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13950726160335368

بانک پارسیان برگزار کرد

ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺟﻮاﯾﺰ ﺣﺴﺎبﻫﺎی قرض الحسنه

کد: 13950726160335368

https://goo.gl/DgIC91

، تهران , (اخبار رسمی): ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺟﻮاﯾﺰ ﺣﺴﺎبﻫﺎی قرض الحسنه پس انداز صندوق قرض الحسنه بانک پارسیان برگزار شد

قرعه کشی

به گزارش اخبار رسمی به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، آئین قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان تحت عنوان جشنواره هفت گنج پارسیان در تاریخ 24 مهرماه 95 برگزار شد و برندگان نیکوکار این قرعه کشی مشخص شدند.

 ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻣﺪﯾﺮه و مدیران ﺑﺎﻧﮏ و صندوق قرض الحسنه، قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز صندوق و بانک پارسیان برگزار شد.

قابل ذکر است که در این دوره از قرعه کشی که تحت عنوان " هفت گنج پارسیان " برگزار شد، به پاس قدردانی از نیت خیر سپرده گذاران قرض الحسنه، تعداد 77 جایزه کمک هزینه خرید واحد مسکونی به ارزش 500/000/000 ریال،177کمک هزینه خرید خودرو داخلی به ارزش 100/000/000 ریال،277 کمک هزینه سفر به عتبات عالیات به ارزش 10/000/000 ریال،377 کمک هزینه خرید صنایع دستی به ارزش 5/000/000ریال،1077 فقره جایزه نقدی 1/000/000 ریالی،2077 فقره جایزه نقدی 400/000 ریالی  و 60777 فقره جایزه 200/000 ریالی  در نظر گرفته شده است که پس از تایید هیات نظارت بر قرعه کشی و طی مراحل اداری ، به برندگان نیکوکار این جوایز اهدا و اسامی برندگان به زودی در تارنمای بانک پارسیان به آگاهی خواهد رسید.
بانک پارسیان اﻓﺘﺨﺎر داردﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود با اهتمام ویژه به ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮض اﻟﺤﺴﻨﻪ در ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻮاع ﺗﺴﻬﯿﻼت در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ مانند ازدواج و ﺗﻬﯿﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، اﻣﻮر خیرخواهانه و ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ، کارآفرینی، ﺳﺎﺧﺖ آموزشگاه ها، درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و… اﻗﺪامات ارزنده ای داشته است.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

بانک پارسیان

بانک پارسیان به صورت شرکت سهامی عام و با مالکیت اشخاص غیر دولتی و به استناد قانون اجازه تأسیس بانک های غیر دولتی مصوب فروردین ماه 1379، در مرداد 1380 ، نسبت به انجام پذیره نویسی سهام و تشکیل مجمع مؤسس اقدام نمود و مورخ 26 شهریور ماه 1380 مجوز آغاز فعالیت را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت نمود. بدین ترتیب ارائه خدمات بانک پارسیان از اسفند ماه 1380 آغاز گردید.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

بانک، بیمه و سرمایه