کد: 13960321251550011

چرا استارتاپ ها در ایران ناکام می‌شوند؟

۵ چالش اصلی استارتاپ‌ها در ایران

کد: 13960321251550011

https://goo.gl/TyNUX3

، تهران ، (اخبار رسمی): هرچند در سال‌های اخیر فعالیت جوانان ایرانی برای راهاندازی شرکت استارتآپی بسیار افزایش یافته است، اما برعکس اتفاقات خوبی که برای اکثر شرکت های استارتآپی در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد، سرنوشت فعالان استارتآپی ایرانی آنچنان با موفقیت همراه نیست.

چرا استارتاپ ها در ایران ناکام می‌شوند؟

یکی از راه های پیش روی استارتاپ ها در ایران استفاده از خدمات دفتر کار مجازی است با داشتن آن، شما می توانید مانند یک کسب و کار جدی و حرفه ای جلوه کنید و بدون هزینه های سنگین به کار خود رسمیت ببخشید

به گزارش روابط عمومی دفتر شما، استارتاپ، کسب و کاری است که قسمتی از آن مبتنی بر فناوری است. باید توجه شود که هر کسب و کاری که بر پایه فناوری است، لزوما استارتاپ نیست ولی همه استارتاپ ها به طرزی از وب، موبایل، اینترنت و تکنولوژیهای جدید استفاده می کنند تا رشد بالایی داشته باشند.

در ایران نیز این روزها شاهد ظهور استارتآپ های متعددی هستیم. حتی کمپانی هایی نیز وجود دارند که در صورت مقبول بودن طرح و آنچه که استارتآپ در پی رسیدن به آن است، درصدد حمایت از این کسب و کار برمی آیند. با یک گشت و گذار ساده در اینترنت می توان نمونه های موفق استارتآپ های داخلی را نیز مشاهده کرد.

هرچند در سال‌های اخیر فعالیت جوانان ایرانی برای راهاندازی شرکت استارتآپی بسیار افزایش یافته است، اما برعکس اتفاقات خوبی که برای اکثر شرکت های استارتآپی در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد، سرنوشت فعالان استارتآپی ایرانی آنچنان با موفقیت همراه نیست. در سال ۹۵ دفتر توسعه کار آفرینی در ایران ۵ دلیل عمده و ساختاری برای ناکامی استارتاپ‌ها را ذکر کرد که به اختصار درباره این دلایل می‌خوانیم:

 

۱-ﻓﻘﺪان ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻌﻨﻮی و ﺣﻖ ﮐﭙﯽ راﯾﺖ در ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ

ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ دارای اﯾﺪه ﺟﺪﯾﺪی اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﯾﻦ اﯾﺪه را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ.در اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ اﻣﮑﺎن رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﻮزه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎراﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ درﭘﯽ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻣﯿﺪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد داﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﯾﺪه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی از اﯾﺪه و ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.از ﻫﻤﯿﻦ رو ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

 

۲-ﻓﻘﺪان ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ

ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ را آﻏﺎز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.در واﻗﻊ ﻓﺮق اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎی ﻋﺎدی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ رﯾﺴﮏ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮدش را دارد.ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص اﺳﺘﺎرتآپ ۸۰ تا ۹۰ درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران رﻏﺒﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ در ﺟﺎﯾﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺴﮏ ﮐﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﻮل آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد.ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ ﻧﺪارﻧﺪ.در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ اﺻﻼ ﺧﻮد را ﻣﺘﻮﺟﻪ رﯾﺴﮏ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﮏ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح ﺑﺮﻋﻬﺪه او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻮاره ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

 

۳- ﻓﻘﺪان زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎی ﻻزم در ﺣﻮره ﻓﺎوا

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺮار دارﻧﺪ.اﮐﺜﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ، وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ.زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻓﺎوا ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ آن ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی آن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد.

ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻻ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎن ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و راه ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺿﺮوری ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺪون وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و ارزان ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در ﺣﻮزه زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺎﺻﻠﻪ زﯾﺎدی دارﯾﻢ.ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و در رده ﻫﺎﯾﯽ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺮار دارﯾﻢ.ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻗﯿﻤﺖ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮔﺮاﻧﺘﺮی دارﯾﻢ.اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﮐﻨﺎر ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺴﻞ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻤﺮاه و ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۴- ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتاپ

ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای دارد، ﺳﺮﻋﺖ در اراﺋﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ راه اﻧﺪازی اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﺮادﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا ﺑﺮﺳﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﺳﻮاس را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺖ و اﯾﺪه ﺑﻪ اﺟﺮا ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪن آن وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺻﻼ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻮاره رﺗﺒﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ در ﮔﺰارش ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ و ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار ﮐﻨﺪ.

 

۵- ﺿﻌﻒ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتاﭘﯽ

اکوسیستم یا زیست بوم در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎده، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺘﺎرتآپ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپ اﻣﯿﺪی داﺷﺖ .ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ و ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻫﺎ، ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﺟﺰا اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ از ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در ﻫﻤﯿﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻮارد دارای ﺿﻌﻒ ﺟﺪی اﺳﺖ و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺮاﮐﺰ رﺷﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و اﮔﺮ و مراکز موجود ﺗﻤﺎﻣﺎ دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ دادن وام ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﻢ ﺑﻬﺮه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ای (ﺑﻪ ﺷﮑﻞ درﺳﺖ و ﺣﺮﻓﻪ آن در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ و ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ دارای ﺧﻼ ﺟﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوری ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎراﯾﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ دارای ﺿﻌﻒ ﺟﺪی ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

پنج راهکار یک دفتر کار مجازی برای استارتاپ‌ها

آیا شما به دنبال تاسیس یک استارتاپ و کسب و کار نوپا هستید؟

ولی مطمئن نیستید که آیا میتوانید از پس هزینه های اولیه برآیید؟ خبر خوب این است که به جای اجاره یا خرید یک دفتر کار و تجهیز آن به اثاثیه و مبلمان، دستگاه تلفن، فکس، استخدام و استقرار منشی، دفتر کار مجازی یک راهکار کامل اما سریع و بسیار کم هزینه برای شروع کار شماست.

  1. خط تلفن ثابت اختصاصی ( با پیش شماره ۲ تهران)
  2. تلفن گویای اختصصاصی
  3. یک منشی حرفه ایی اختصاصی
  4. خط فکس اختصصاصی
  5. صندوق صوتی

تمام این امکانات به قانونی شدن نحوه عملکرد کسب و کار شما و ایجاد اعتبار نزد مشتریان کمک می کند.

با داشتن یک دفتر کار مجازی، شما می توانید همانند یک کسب و کار جدی و حرفه ای جلوه کنید و بدون داشتن هزینه های سنگین و گزاف، به کار خود رسمیت ببخشید.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه این خدمات دفتر مجازی، به سایت دفتر شما به آدرس http://daftareshoma.com مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

دفترشما

خدمات دفتر شما ریشه در زمینه دورکاری مرکز تماس و اپراتوری دارد. این موسسه اعتقاد دارد که دفتر کار و کلیه امور مربوطه می‌بایست به صورت دورکاری انجام شود و آمادگی خود را برای ارائه هرگونه خدمات دفتری اعلام می کند.

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.