ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی