اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395050269295500

بانک جهانی گزارش داد

صعود 18 پله‌ای ایران در عملکرد لجستیکی

کد: 1395050269295500

http://goo.gl/HFG1UZ

، تهران , (اخبار رسمی): تازه‌ترین ارزیابی بانک جهانی از وضعیت لجستیکی160 کشور نشان می‌دهد که رتبه ایران در سال 2016 نسبت به 2014 معادل 18 پله صعود داشته و از رتبه 114 به 96 رسیده است.

صعود 18 پله‌ای ایران در عملکرد لجستیکی

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، ارزیابی بانک جهانی از عملکرد شاخص لجستیک (Logistics Performance Index) که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مورد تحلیل قرارگرفته است، حاکی از آن است که ایﺮان در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮکیﻪ، ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰی، ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﻠکﺮدی ﺿﻌیﻒ‌ﺗﺮ و در ﻣﻘﺎیﺴﻪ ﺑﺎ روﺳیﻪ ﻋﻤﻠکﺮد لجستیکی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. با این همه ایران طی دو سال گذشته رتبه و جایگاه خود را در این فهرست ارتقا داده است در حالی که دو رقیب منطقه‌ای یعنی عربستان و ترکیه روندی نزولی را طی کرده‌اند.
بانک جهانی ﻫﺮ دو ﺳﺎل یک ﺑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮرﺳی و ارزیﺎﺑی ﺗﻐییﺮات ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه در ﻋﻤﻠکﺮد ﻟﺠﺴﺘیک کﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣی‌ﭘﺮدازد و در ﮔﺰارش اﺧیﺮ خود160 کﺸﻮر ﺟﻬﺎن را از ایﻦ ﺣیﺚ ارزیﺎﺑی و رﺗﺒﻪ‌ﺑﻨﺪی کﺮده اﺳﺖ. مولفه‌هایی که عملکرد ﻟﺠﺴﺘیک کشورهای مختلف جهان بر اساس آن مورد ارزیابی قرار گرفته است، شامل کﺎرایی ﻓﺮآیﻨﺪﻫﺎی ﺗﺮﺧیﺺ کﺎﻻ از نظر ﺳﺮﻋﺖ، ﺳﺎدﮔی و ﻗﺎﺑﻞ ﭘیﺶﺑیﻨی ﺑﻮدن ﺗﺸﺮیﻔﺎت ﮔﻤﺮکی، کیﻔیﺖ زیﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺟﺎﺑﺠﺎیی، ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی ﺑﺎ ﻗیﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘی، ﺷﺎیﺴﺘﮕی و کیﻔیﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘیکی، ﺗﻮاﻧﺎیی در ﺗﻌﻘیﺐ و ردیﺎﺑی کﺎﻻﻫﺎی ارﺳﺎﻟی و همچنین ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن زﻣﺎن ﺗﺤﻮیﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺷﺪه یﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر است.
اﻣﺮوزه، ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘیک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ارکﺎن اﺻﻠی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی کﺸﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می‌شود. ﻋﻤﻠکﺮد ﻟﺠﺴﺘیک کﺸﻮرﻫﺎ، ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و رﻗﺎﺑﺖ آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ دو زﻣیﻨﻪ ﺗﺠﺎرت ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی و داﺧﻠی است. بر همین اساس سیاستﮔﺬاران نیز ﭘیﺎدهﺳﺎزی ﺳیﺎﺳﺖ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﭘﺎیﺪار را ﺑﺮای یکﭙﺎرﭼﻪ‌ﺳﺎزی زﻧﺠیﺮه ﺗﺄﻣیﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در کﺸﻮرﻫﺎی دارای ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻋﻤﻠکﺮد، ﺑﻠکﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی ﻧﻮﻇﻬﻮر ﻧیﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺮای رﺷﺪ اقتصادی، ﺿﺮوری ﻣیداﻧﻨﺪ. کﺸﻮرﻫﺎی دارای ﻋﻤﻠکﺮد ﺿﻌیﻒ در ﺑﺨﺶ ﻟﺠﺴﺘیک ﺑﺎ ﻫﺰیﻨﻪ‌ﻫﺎی ﺑﺎﻻ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. ایﻦ اﻣﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟیﻞ ﻫﺰیﻨﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻠکﻪ ﺑﻪ دﻟیﻞ زﻧﺠیﺮه‌ﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻏیﺮﻗﺎﺑﻞ اﺗکﺎﺳﺖ کﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠی ﻫﻤﮕﺮایی و رﻗﺎﺑﺖ در زﻧﺠیﺮه ارزش ﺟﻬﺎﻧی ﻣﺤﺴﻮب ﻣی‌ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧک ﺟﻬﺎﻧی ﻋﻤﻠکﺮد ﻟﺠﺴﺘیکی کﺸﻮر ایﺮان در ﮔﺰارش ﺳﺎل 2016 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دورهﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺒﻮد یﺎﻓﺘﻪ کﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷی از ﺑﻬﺒﻮد رﺗﺒﻪ ایﺮان در ﺣﻮزه "ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑیﻦاﻟﻤﻠﻠی ﺑﺎ ﻗیﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘی" ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﻮزه "ﺷﺎیﺴﺘﮕی و کیﻔیﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘیکی" کﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻠکﺮد ﻣﺘﺼﺪیﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، کﺎرﮔﺰاران یﺎ واﺳﻄﻪﻫﺎی ﮔﻤﺮک ﻣی‌ﺷﻮد، ﺗﻐییﺮ ﭼﻨﺪاﻧی در ﺟﺎیﮕﺎه ﺟﻬﺎﻧی ایﺮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤی‌ﺷﻮد.
 در تحلیلی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران از گزارش بانک جهان ارائه کرده، این گمانه مطرح شده است که ایﺮان ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺎل‌ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣیﻨﻪ ﺗﺤﻮیﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ‌ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎیﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﺿﻌیﻒﺗﺮ ﻋﻤﻞ کﺮده اﺳﺖ. چه آنکه، ایﺮان در ﺣﻮزه "زﻣﺎن ﺗﺤﻮیﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی در زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺷﺪه یﺎ زﻣﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر" در ﻣیﺎن 160 کﺸﻮر ﺟﻬﺎن در ﺟﺎیﮕﺎه 116ام ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. با این همه ایران در تمامی مولفه‌های مورد ارزیابی روندی مثبت و رو به جلو داشته است.
 ﻧﺘﺎیﺞ ﺑﺮرﺳی‌ﻫﺎ ﺣﺎکی از ایﻦ اﺳﺖ آﻟﻤﺎن از نظر شاخص عملکرد لجستیک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان کﺸﻮر دارای ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻋﻤﻠکﺮد ﺑﺎ ﻧﻤﺮه 4.23 در ﺟﺎیﮕﺎه اول ﻗﺮار دارد و ﺳﻮریﻪ کﺸﻮری ﺑﺎ ﺿﻌیﻒ‌ﺗﺮیﻦ ﻋﻤﻠکﺮد و ﻧﻤﺮه 1.6 (ﻣﻌﺎدل 19 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه آﻟﻤﺎن) ﭘﺎییﻦ‌ﺗﺮیﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در این میان، کﺸﻮر ﺗﺮکیﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺠﺴﺘیک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن در ﺟﺎیﮕﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻗﺮار دارد، اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧ‌‌‌ﻄﻮر کﻪ اشاره شد؛ رﺗﺒﻪ ایﻦ کﺸﻮر در ﺗﻤﺎم ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻟﺠﺴﺘیک ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2014 ﺗﻀﻌیﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮیﻦ ﻋﻤﻠکﺮد ﺗﺮکیﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه "کیﻔیﺖ زیﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺟﺎﺑﺠﺎیی" اﺳﺖ.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سال 1263 مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

تجارت و بازار