اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 1395051980585500

اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد

اختلاف 5 میلیارد دلاری آمار صادرات غیرنفتی

کد: 1395051980585500

https://goo.gl/bjDcrZ

، تهران , (اخبار رسمی): معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به بررسی اختلاف آماری گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات در سال 1394 پرداخته و معتقد است 5 میلیارد دلار اختلاف میان آمار اعلامی این دو نهاد وجود دارد.

اختلاف 5 میلیارد دلاری آمار صادرات غیرنفتی

به گزارش اخبار رسمی و به نقل از اتاق بازرگانی تهران، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی به اختلاف آماری دو نهاد مرجع یعنی سازمان گمرک و بانک مرکزی در مورد ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در سال 1394 پرداخته و توصیه کرده است که با در پیش گرفتن یک روش واحد توسط نهادهای دولتی که مرجع آماری محسوب می‌شوند، از بروز این اختلافات جلوگیری شود.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟی گمرک، ﻃی دوازده ﻣﺎﻫﻪ سال 1394 در ﻣﺠﻤﻮع 93.5 ﻣیﻠیﻮن ﺗﻦ کﺎﻻ ﺑﻪ ارزش 42.4 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻔﺖ، ﮔﺎز و ﺗﺠﺎرت ﭼﻤﺪاﻧی ﺑﻪ ﺧﺎرج از کﺸـﻮر ﺻـﺎدر ﺷـﺪه اﺳـﺖ. برابر ﻫﻤیﻦ ﮔﺰارش، آﻣﺎر ﺻﺎدرات ﻏیﺮﻧﻔﺘی کﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎدرات ﻣیﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی ﺑﻪ ﻣیﺰان 77.5 ﻣیﻠیﻮن ﺗﻦ و ﺑﻪ ارزش 35.7 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر عنوان شده است.

ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی ﻧیﺰ در آﻣﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ، ارزش ﺻﺎدرات ﻏیﺮﻧﻔﺘی کﺸﻮر در ﺳﺎل 1394 را ﺑیﺶ از 31 ﻣیﻠیـﺎرد دﻻر اﻋﻼم کﺮده اﺳﺖ. در آﻣﺎر ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی، در ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺻـﺎدرات ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم و ﮔـﺎز ﻃﺒیﻌـی و ﻣیﻌﺎﻧــﺎت ﮔــﺎزی ﺳــﺎیﺮ ﻣــﻮارد از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓــﺮآوردهﻫــﺎی ﻧﻔﺘــی و ﻣﺎیﻌــﺎت ﮔــﺎزی (ﺗﻌﺮفه‌های 2709و 2710و 2711) ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮکﺖﻫﺎی ﻣﻠی ﻧﻔﺖ ایﺮان، ﻣﻠی ﮔﺎز ایﺮان، ﻣﻠی ﭘﺎﻻیﺶ و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهﻫـﺎی ﻧﻔﺘـی ایﺮان، ﺷـﺮکﺖﻫـﺎی ﭘﺘﺮوﺷیﻤی و ﺳﺎیﺮیﻦ (ﮔﻤﺮکی و ﻏیﺮﮔﻤﺮکی) ﻧیﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺻﺎدرات ﻧﻔﺘی ﻗﻠﻤﺪاد شده است.

حال آنکه در ﻣﻘﺎیﺴﻪ آﻣﺎر کﺎﻻﻫﺎی ﺻﺎدراﺗی ﮔﻤﺮک ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳـﺖ کﺎﻻﻫـﺎی ﮔـﺮوه ﺳـﻮﺧﺖ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬﺎﻧی، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣیﺷﻮد ﺑﻪ ﻏیﺮ از ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﮔﺎز ﻃﺒیﻌی و ﻣیﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺮﺧی از ﻣﻮارد در ﻓﻬﺮﺳﺖ کﺎﻻﻫـﺎی ﺻﺎدراﺗی ﻏیﺮﻧﻔﺘی ﮔﻤﺮک ﺷﺎﻣﻞ 32 ردیﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺸﺖ رﻗﻤی ﻗﺮار دارد در ﺣﺎﻟی کـﻪ ﻃﺒـﻖ ﺗﻌﺮیـﻒ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺠـﺎرت ﺟﻬﺎﻧی در ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮار ﻣیﮔیﺮد. ارزش صادرات کﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮوه ﺳﻮﺧﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧی که در آﻣﺎر ﺻﺎدرات کﺎﻻﻫﺎی ﻏیﺮﻧﻔﺘی ﮔﻤﺮک در ﺳﺎل 1394 لحاظ شده، طبق برآوردهای معاونت اقتصادی اتاق تهران، ﺣﺪود 7.11 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر است.

در ادامه این گزارش آمده است: در ﺻﻮرت کﺴﺮ ارزش ﺻﺎدرات ﻣﻘﺎدیﺮ ﻣﺬکﻮر از ﺻﺎدرات ﻏیﺮﻧﻔﺘی ﮔﻤﺮک، رﻗﻢ ﺟﺪیﺪ 28.5 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣیﺷﻮد کﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ رﻗﻢ 35.7 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﻏیﺮﻧﻔﺘی ﮔﻤﺮک ﺑﻠکﻪ ﺑﺎ رﻗﻢ ﺗﻘﺮیﺒی 31.03 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی ﻧیﺰ ﺗﻔﺎوت دارد.

معاونت اقتصادی اتاق تهران، اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻏیﺮﻧﻔﺘی کﺸﻮر از ﺳﻮی ﻣﺮاﺟﻊ دوﻟﺘی کﺸﻮر، را نادرست دانسته و در نتیجه‌گیری این گزارش به این نکته اشاره می‌کند که به دلیل وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﺣﺪود 5 ﻣیﻠیﺎرد دﻻر ﺑیﻦ ارﻗﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻏیﺮﻧﻔﺘـی، ﻻزم اﺳـﺖ ﻃـی ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕی ﺑـیﻦ ﮔﻤـﺮک، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎﻧک ﻣﺮکﺰی ﻣﺒﺎﻧی ﻃﺒﻘﻪ‌ﺑﻨﺪی کﺎﻻﻫﺎی ﻏیﺮﻧﻔﺘی ﺻﺎدراﺗی کﺸﻮر ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه و ﻣﻐـﺎیﺮت‌های ﻣﻮﺟﻮد رﻓﻊ شود ﺗﺎ ﺑﺪیﻦ ﻃﺮیﻖ آﻣﺎری کﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎدرات ﻏیﺮﻧﻔﺘی کﺎﻻیی ﺗﻬیﻪ و ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﻣـی‌ﺷـﻮد و ﻣﺒﻨـﺎی ﺗﻌییﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی ﺻﺎدراﺗی کﺸﻮر و ﭘﺎیﺶ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﻣی‌ﮔیﺮد، ﻗﺎﺑﻞ اﺗکﺎ و ﺻﺤیﺢ ﺑﺎﺷﺪ.

بنا به پیشنهاد معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران مطلوب است که نهادهای مسوول در این حوزه با استفاده از کدهای سازمان تجارت جهانی در گروه سوخت، به طور مشخص کالاهایی که در دسته صادرات نفتی قرار می‌گیرند را تعیین کنند و با یک وحدت رویه تمامی این نهادها با کسر کالاهای معین و توافق‌شده از کل صادرات، رقم صادرات غیرنفتی را بیان نمایند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

سال 1263 مجلس «وکلای تجار» به عنوان اولین نهاد حامی تجار ایران شکل گرفت. این نهاد بعدها به اتاق بازرگانی تغییر نام داد. مورخان تاریخ اقتصاد ایران اعتقاد دارند، پایه تمامی فعالیت‌های صنفی و تخصصی بخش بازرگانی کشور از همین نهاد شکل گرفته است.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]