اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 13990320424928679

نمونه قرارداد پیمان منع افشا اطلاعات استارت آپ ها

کد: 13990320424928679

https://bit.ly/2ARoOXh

، (اخبار رسمی): سند حقوقی مکتوب برای این افراد با عنوان «قرارداد همکاری با عوامل پروژه» و یا «قرارداد شراکت» بیان می‌شود همچنین حتما به تمامی افرادی که با شما همکاری می‌نمایند اعم از کارمندان و سرمایه‌گذاران و شرکا «پیمان منع افشاء اطلاعات» منعقد نمایید تا از اطلاعات و فناوری شما محافظت شود.

نمونه قرارداد پیمان منع افشا اطلاعات استارت آپ ها
نمونه قرارداد پیمان منع افشا اطلاعات استارت آپ ها

استارت‌آپ‌ها حداقل از دو نفر یا بیشتر تشکیل‌شده‌اند و روابط و رفتارهای افراد در استارت‌آپ‌ها معمولاً بر اساس رفاقت‌ها و دوستی‌ها در ابتدا شکل می‌گیرد ولی پس از مدتی دوستان صمیمی همکار در یک استارت‌آپ به این واقعیت پی خواهند برد که لازم است روابط آن‌ها در چارچوب سند حقوقی مکتوب شود و سهم و امتیاز هر یک از طرفین مشخص شود. 

سند حقوقی مکتوب برای این افراد با عنوان «قرارداد همکاری با عوامل پروژه» و یا «قرارداد شراکت» بیان می‌شود همچنین حتما به تمامی افرادی که با شما همکاری می‌نمایند اعم از کارمندان و سرمایه‌گذاران و شرکا «پیمان منع افشاء اطلاعات» منعقد نمایید تا از اطلاعات و فناوری شما محافظت شود.

پیمان منع افشا اطلاعات

مقدمه

این پیمان بین  …………….. شرکت/ آقای/ خانم/ …………….. به  شماره ملی/ ثبت  …………….. به آدرس: …………….. به شماره تلفن ……………..  که ازاین‌پس در این قرارداد صاحب اطلاعات نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت / آقا/خانم …………….. ثبت‌شده به شماره …………….. در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و دارای شناسه ملی به شماره …………….. و کد اقتصادی به شماره …………….. به نمایندگی آقای …………….. به شماره ملی …………….. به سمت مدیرعامل و آقای …………….. به شماره ملی …………….. به سمت …………….. به نشانی: ……………..؛ که طبق روزنامه‎های رسمی به شماره …………….. مورخ …………….. حق امضاء قرارداد را دارد از طرف دیگر و من‌بعد در این قرارداد به‌عنوان (گیرنده اطلاعات) خوانده می‌شود به شرح زیر منعقد می‌شود:

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف- اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به‌صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط‌ شده باشد.

ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره‌حساب بانکی و رمز عبور است.

ج- اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نباشد.

د- اطلاعات محرمانه: کلیه اطلاعات مربوط به صاحب اطلاعات و کارکنان آن به تشخیص صاحب اطلاعات.

ماده ۲-  شرح حدود پیمان

گیرنده اطلاعات اقرار نمود که تمامی اطلاعات محرمانه جزو دارایی‌های صاحب اطلاعات باقی‌مانده و ارایه‌دهنده می‌تواند این اطلاعات محرمانه را هر طور که بخواهد بدون اجازه گیرنده اطلاعات استفاده نمایند. از بندهای این پیمان نبایستی تلقی یا تفسیر انتقال حقوق مادی و معنوی اطلاعات محرمانه یا هرگونه جواز یا سایر مالکیت‌های معنوی در خصوص اطلاعات محرمانه بشود.

حقوق و تعهدات ناشی از این پیمان در خصوص صاحب اطلاعات، نمایندگان یا افراد مامور او گیرنده اطلاعات، نمایندگان یا افراد مامور او الزام‌آور، قابل‌اجرا و پی‌گیری است.

ماده ۳- موضوع پیمان

تعهد به عدم افشای اطلاعات محرمانه و شخصی و رعایت شرایط، حدود، مالکیت، اعتبار حقوق، محدودیت‌ها و جزییات مربوطه که از جانب صاحب اطلاعات به‌منظور انجام تعهدات یا امور محوله در راستای قرارداد با موضوع ……………………………. در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده می‌شود.

تبصره: کلیه اطلاعاتی که در اختیار گیرنده اطلاعات قرار می‌گیرد دارای طبقه‌بندی حفاظتی و محرمانه محسوب می‌شود، مگر این‌که مواردی توسط صاحب اطلاعات مستثنی گردد.

ماده ۴- شروع و خاتمه پیمان

این پیمان از زمان عقد قرارداد در تاریخ …………….. تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات است و به مدت ۵ سال نافذ و موثر است. تعهدات این پیمان تا مادامی‌که اطلاعات محرمانه در اختیار گیرنده اطلاعات است معتبر و لازم‌الاتباع است.

غیرمحرمانه شدن اسناد و اطلاعات و زمان آن، توسط صاحب اطلاعات به‌طور کتبی اعلام می‌گردد و گیرنده اطلاعات قبل از استعلام و پاسخ صریح صاحب اطلاعات دایر بر غیرمحرمانه شدن اطلاعات، مکلف به رعایت کلیه تعهدات این پیمان است.

تبصره: در صورت قطع همکاری، گیرنده اطلاعات متعهد است کلیه اطلاعاتی را که قابل‌استرداد به صاحب اطلاعات می‌باشند مسترد نماید. لیکن تعهدات این پیمان به شرح فوق باقی و معتبر است.

ماده ۵- تعهدات طرفین

۱-۵- صاحب اطلاعات با ارایه اطلاعات و گیرنده اطلاعات با دریافت اطلاعات محرمانه به شرح مفاد این پیمان توافق نمودند.

۲-۵- صاحب اطلاعات می‌تواند اطلاعات محرمانه را تنها در جهت انجام امور اداری صاحب اطلاعات با رعایت کلیه مفاد این پیمان در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دهد. 

۳-۵-  گیرنده اطلاعات تعهد نمود، این قبیل اطلاعات را تنها بر اساس مفاد این پیمان، مطالعه، آزمایش و بررسی نموده و در موارد دیگر اطلاعات را مطابق با بندهای این پیمان محرمانه نگاه دارد، فاش نسازد، منتشر یا در اختیار عموم قرار ندهد.

۴-۵- گیرنده اطلاعات تعهد نمود اطلاعات محرمانه را در اهدافی غیر از رابطه خود با صاحب اطلاعات مورداستفاده قرار ندهد و آن‌ها را تنها در اختیار ادارات، مدیران یا مستخدمان دارنده اطلاعات قرار دهد که به‌طور اخص و در راستای انجام امور صاحب اطلاعات، نیاز به دانستن آن‌ها دارند.

۵-۵- اطلاعات محرمانه نباید در راستای غیر از اهداف این پیمان بازسازی یا تغییر شکل داده شود. بلافاصله پس از درخواست صاحب اطلاعات، گیرنده اطلاعات بایستی عین کلیه نسخه‌های اطلاعات دریافتی به انضمام کلیه رونوشت‌ها و کپی‌ها و نسخه‌های بازسازی‌شده را در مدت ۱۰ روز پس از درخواست به صاحب اطلاعات بازگرداند.

۶-۵- گیرنده اطلاعات تعهد و تضمین می‌نماید که در مدت اعتبار این پیمان (موضوع ماده ۴) با هیچ‌یک از شرکت‌های رقیب تحت هیچ عنوان و شغل خاصی همکاری ننماید. در صورت احراز تخلف، مفاد ماده ۹ پیمان حاکم خواهد بود.

۷-۵- گیرنده اطلاعات تعهد نمود که در مدت‌زمان اعتبار این پیمان و تعهدات ناشی از آن از انجام هرگونه مصاحبه به هر نحو با کلیه رسانه‌ها و مطبوعات اعم از عمومی و اختصاصی بدون اخذ مجوز کتبی از صاحب اطلاعات خودداری نماید.

تبصره ۱: درصورتی‌که به هر نحو همکاری طرفین قطع گردد، این پیمان و کلیه تعهدات ناشی از آن مستقلاً تا زمانی که اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار دارد معتبر و لازم‌الاتباع باقی خواهد ماند.

تبصره ۲: گیرنده اطلاعات، حق هیچ انتفاع یا استفاده از اطلاعات موضوع این پیمان را برای خود ندارد.

تبصره ۳: درصورتی‌که برخی از مفاد این پیمان به‌موجب حکم قطعی مراجع ذیصلاح قانونی یا قضایی محکوم به بطلان یا عدم نفوذ گردد، مابقی مفاد آن بین طرفین نافذ و لازم‌الاتباع باقی خواهد ماند.

ماده ۶- جزییات اطلاعات محرمانه

اطلاعات محرمانه مشتمل بر هر نوع دیتا، مواد اطلاعاتی، محصولات فناوری، سخت‌افزار و یا نرم‌افزار، اسناد فرمت شده و / یا فرمت نشده به‌طور کامل یا جزیی، اطلاعات مالی و دیگر اطلاعات داده شده یا پذیرفته شده، به‌صورت شفاهی، نوشتاری و با استفاده از هر نوع وسیله ارتباطی است که از سوی صاحب اطلاعات در اختیار گیرنده اطلاعات قرار داده شده باشد.

ماده ۷- اصول محرمانگی

۱-۷- عدم استفاده: گیرنده اطلاعات تعهد نمود به هیچ طریقی از نتیجه و محصول اطلاعات محرمانه بدون موافقت صاحب اطلاعات استفاده ننماید.

۲-۷- عدم افشا: گیرنده اطلاعات مسئول افشای اطلاعات محرمانه یا هر بخشی از آن، به اشخاص متفرقه است. کارکنان گیرنده اطلاعات که  بر اساس این پیمان نیاز به اطلاعات محرمانه در راستای انجام تعهدات صاحب اطلاعات وفق قرارداد فی‌مابین دارند از این قاعده مستثنی می‌باشند.

۳-۷- اصل رازداری: گیرنده اطلاعات تعهد نمود که تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از محرمانه ماندن اطلاعات محرمانه را به عمل آورده و از افشای اطلاعات محرمانه در مجامع عمومی و خصوصی یا در اختیار قرار دادن آن به اشخاص غیرمجاز جلوگیری نماید.

ماده۸- استثنائات اصل محرمانگی

در مورد زیر اطلاعات محرمانه و شخصی تلقی نشده و گیرنده اطلاعات متعهد به رعایت مفاد این پیمان در مورد این دسته از اطلاعات نخواهد بود:

۱-۸- اطلاعاتی که بدون کم و کسر از جانب صاحب اطلاعات به اطلاع عمومی رسیده باشد.

۲-۸- مراجع ذیصلاح دستور به ارایه اطلاعات مورد پیمان با هماهنگی صاحب اطلاعات به‌صورت عمومی داده باشند.

تبصره: تأکید می‌شود کلیه اطلاعات موضوع ماده ۳ پیمان که در جریان انجام تعهدات و پروژه‌ها توسط گیرنده اطلاعات حاصل و کسب می‌گردد، متعلق و مختص به صاحب اطلاعات بوده و محرمانه تلقی و مشمول شرایط و احکام این پیمان خواهد بود.

ماده۹- جبران خسارت

گیرنده اطلاعات تعهد نمود که کلیه خساراتی که در اثر قصور یا تقصیر وی یا عدم ایفای هر یک از تعهدات ناشی از این پیمان، متوجه صاحب اطلاعات می‌گردد، جبران نماید. تقویم خسارت با صاحب اطلاعات بوده و گیرنده اطلاعات متعهد به پرداخت مبلغ برآوردی صاحب اطلاعات گردیده و حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب نمود. همچنین تعهد گیرنده اطلاعات تعهد به نتیجه بوده و هرگونه اقدام مغایر مفاد قرارداد خیانت‌درامانت تلقی و قابل‌تعقیب کیفری (علاوه بر جبران خسارت به شرح فوق) خواهد بود.

ماده ۱۰- انعقاد و نسخ پیمان 

این پیمان در ۱۰ ماده و ۶ تبصره و ۱۲ بند در تاریخ …../…../….. در یک نسخه تنظیم و منعقد شد و تمامی صفحات آن به امضاء و تأیید طرفین گردیده است. مفاد این پیمان از تاریخی که در صدر پیمان قید شده است، لازم‌الاجرا است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ثبت برند استارت آپ ها , مدارک مورد نیاز و نحوه دریافت آن می توانید با همکاران ما در ثبت آی تی تماس حاصل فرمائید.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

ثبت آی تی | SabtIT

ثبت برند تجاری تخصص ماست

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]