مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری