کد: 139711033427310667

گزارش اولیه چارلز نیکولز در ۲۲ شهریور ۹۷

گزارش برداشت پسته آمریکا در سال ۲۰۱۸

کد: 139711033427310667

https://goo.gl/dTgfnP

، رفسنجان , (اخبار رسمی): حدود یک سوم برداشت محصول سال ۲۰۱۸ انجام شده؛ کیفیت بــه مراتب از محصول دو سال گذشته ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ بهتر است، اما تحویل محصول با تأخیر روبه رو بوده است.

گزارش برداشت پسته آمریکا در سال ۲۰۱۸
پسته آمریکا 2018

پســته‌ها امســال ریــز هســتند. عملکرد رقم کرمان کمتــر از حــد انتظــار بوده اســت. وضعیــت قیمت‌هـای جدیــد هنــوز نامشــخص اســت؛ چــون اکثــر خریــداران و فروشــنده‌ها منتظرنــد ببیننــد. کیفیـت و میـزان پسـته خشـک در پوسـت امسـال چگونــه خواهــد بــود.

همانطــور کــه پیش‌بینــی می‌شد، الان زمــان اوج برداشــت محصــول ۲۰۱۸در آمریکا اســت. کمیــت و کیفیــت محصــول جدیــد در دو هفتــه آینـده مشـخص خواهـد شـد. در ایـن مـدت حـدود
نیمـی از محصـول جدیـد برداشـت، پوسـتگیری و خشـک خواهد شـد. کرمـان رقـم غالـب در کالیفرنیـا اســت و برداشــت آن تــازه یــک هفتــه اســت کــه آغـاز شـده و رقـم گلـدن هیلـز کـه رقـم جدیدتـری اســت، زمــان برداشــت آن زودتــر از رقــم کرمــان اسـت. تحویـل پسـته‌های گلـدن هیلـز تقریبـا تمـام شـده و بعضـی از باغـات حتـی بـه چیـن دوم هـم رسـیده‌اند.

عملکـرد رقـم گلـدن هیلـز بالاتـر از حـد انتظـار بـوده، هر چنـد درصـد کمـی از کل محصـول را شــامل می‌شــود. عملکــرد رقــم کرمــان پایین‌تــر از حــد انتظــار بــوده، چــرا کــه بیشــتر باغــات رقــم کرمــان قدیمی‌تــر هســتند و عملکردشــان بــه انـدازه سـال ۲۰۱۶ کـه در تولیـد پسـته رکـورد زده شد، نبوده اســت. دقیقا مشخص نیست چــرا عملکــرد رقــم کرمــان کمتـر از گلـدن هیلـز اسـت؛ ایـن هـم یکی دیگـر از عجایـب مربـوط بـه پسـته اسـت.

میــزان خســارت آفــات مهمتریــن پارامتــر کیفــی محصــول محســوب می‌شــود کــه خوشــبختانه امســال از آغــاز برداشــت تــاکنــون در مقایســه بــا ســال‌های ۲۰۱۶و ۲۰۱۷ کمتــر بوده اســت هرچنـد همان‌طـور کـه بـه پایـان فصل برداشـت نزدیــک می‌شویم، خســارت آفــات هــم ممکــن اسـت بـه سـرعت افزایـش پیـدا کنـد؛ امسـال هـم کــه بــه نظــر می‌رســد فصــل برداشــت طولانــی باشــد. بنابرایــن ظاهــراً اوضــاع خــوب اســت، امــا هنــوز خیلــی زود اســت کــه ادعــا کنیــم محصــول جدیــد بــا کــرم نافــه پرتقــال (عامــل آلودگــی بــه افاتوکســین) مشــکلی نخواهــد داشــت.

میــزان رؤیــت پســته‌های لکــه‌دار نیــز کــم بوده اســت. خوشــبختانه پیش‌بینــی شــده کــه ظــرف ۱۰روز آینــده دمــای هــوا در کالیفرنیــا پاییــن باشــد، پــس هـوای خنـک فشـار ناشـی از خسـارت آفـات و بـروز لکــه روی پســته‌ها را کمتــر خواهــد کــرد. متأســفانه بایــد گفــت امســال پســته‌ ها ۱۰ تــا ۱۵ درصــد ریزتــر از محصــول دو ســال گذشــته (۲۰۱۶ – ۲۰۱۷) هســتند.

پــس عرضــه پســته آمریکایــی سـایز ۱۸-۲۰ در مقایسـه بـا دو سـال قبـل محـدود خواهـد بـود. در خیلـی از باغـات رقـم کرمـان درصـد پســته‌های دهــن بســت بــالا گــزارش شده اســت. هفتـه گذشـته اعلام شد میـزان محصول پسـته آمریــکا در ســال جدیــد ۴۰۸ هــزار تــن پیش‌بینــی می‌شــود. حــالا پــس از گذشــت یــک هفتــه از برداشــت پســته‌های رقــم کرمــان، یــک مقــدار دچــار شــک شــده‌ایم. کیفیــت و کمیــت کشور چیــن دومین رقیب بعد از کرمـان ممکـن اسـت مـا را شـگفت زده کنـد، امـا خیلـی جـای نگرانـی نیسـت.

در خصــوص قیمت گــذاری در یــک هفتــه اخیــر خیلــی اتفــاق خاصــی نیافتــاده اســت. فعــلا مشــتری‌ها دارنــد نیازهــای کوتــاه مدت را تأمیــن می‌کننــد و بــرای خریــد محصــول جدیــد
دارنــد قیمــت بالاتــری می‌پردازنــد. بــا وجــود نگرانی‌هــای اخیــر تجــاری (اشــاره بــه تعرفه‌هــای چیـن) و انتظـار حجـم بسـیار زیـاد محصول امسـال، قیمت‌هـا تـا الان نوسـان نداشـته‌اند و تقریبـا ثابـت مانده‌انــد. در مقایســه بــا آغــاز فصــل برداشــت از آنچــه کــه تــا الان از محصــول ســال جدیــد دیده‌ایــم بــه نظــر می‌رســد روی قیمت‌گــذاری می‌توان ادعــای بیشــتری داشــت.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت پسته دات کام مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

پسته دات کام

به یاری خداوند و با هدف رساندن بهترین پسته دنیا،پسته رفسنجان بدون واسطه و با نیت (آنچه بر خود میپسندی،بر دیگران نیز بپسند) مجموعه *پسته دات کام* فعالیت خود را آغاز کرد. تا طعم پسته ای را که ما در رفسنجان تجربه میکنیم را با شما شریک شده و پسته را در سبد غذایی شما قرار دهیم.

منتشر شده در سرویس:

صنایع غذایی و کشاورزی

با چند کلیک خبرساز شوید: رایگان شروع کنید
رایگان اخبارتان را در اولین نیوزوایر آنلاین ایران منتشر و لذت همراهی با شبکه‌ای از رسانه‌ها و خبرنگاران را لمس کنید.