بنیاد نیکوکاران شریف

نهادها و انجمن‌های خیریه و غیرانتفاعی
  • مؤسسه خیریه نیکوکاران شریف برگزار می کند

    جشن بزرگ ارمغان شریف

    دومین رویداد سالانه دیدار مؤسسه نیکوکاران شریف به همراه جشنواره غذا، شیرینی و محصولات تولیدی کارگاه های توانمندسازی ...

  • گزارش خدمات واحد حمایتی و توانمندسازی مؤسسه نیکوکاران شریف

    ببار ای باران

    وقتی مادر علی با بنیاد تماس گرفت و از ترس های شبانه اش سخن گفت ، تیم حمایتی با بازرسی حضوری از خانه مددجو، بدون هیچ ...