پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات(مرکز تحقیقات مخابرات)

وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی