سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

صنایع معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته