معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران

سایر نهادها، سازمان‌ها و انجمن‌ها