شرکت مهندسی و پژوهشی فراگستر

صنایع دیجیتال، رایانه و کامپیوتر، سخت افزار و نرم افزار