شرکت مهندسی الیکا الکتریک

صنعت مخابرات، برق، الکترونیک، صوتی و تصویری